Kandydaci po Szkole Podstawowej do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 27.05.2019 (poniedziałek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 14:30. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły umieszczone będą listy z przydziałem do sal. Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 17:00. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Test jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które wybrały oddział dwujęzyczny w swoim wniosku niezależnie od preferencji. Na test należy zgłosić się do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny jest najwyżej na liście preferencji.

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 7 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Kandydaci, którzy dopiero w wyniku zmian w dniach 17 – 19 czerwca wybrali oddział dwujęzyczny oraz ci, którzy z przyczyn losowych nie brali udziału w sprawdzianie w pierwszym terminie, przystępują do sprawdzianu: 24 czerwca 2019 r. godz. 09:00 – 11:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu w drugim terminie: 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

Sprawdzian z języka angielskiego jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez następujące warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim:

– II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego,

– XXX Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego,

– XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika,

– XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa,

– XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego,

– XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego,

– XLI LO im Joachima Lelewela,

– XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta,

– CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, 3

– CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego,

– CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej,

– Technikum Mechatroniczne nr 1.


Podania można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Etap rozpoczyna się 13 maja o godz. 8:00 i kończy 20 maja o godz. 15:00.

Podanie może złożyć rodzic lub uczeń. Przed przyjściem do szkoły prosimy o sprawdzenie:

– czy podanie zawiera wszystkie strony,

– czy w przypadku zaznaczenia kryteriów pierwszeństwa uzupełniono i dołączono wszystkie wymagane załączniki,

– czy podanie zostało podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

UWAGA! Po wydrukowaniu podania NIE WOLNO dokonywać w systemie żadnych operacji (np. zmian danych osobowych, wyboru oddziałów, ich kolejności, itp.) – podanie w systemie musi być identyczne z wersją papierową, żeby podanie mogło być zaakceptowane. W przypadku jakichkolwiek zmian zawsze należy wydrukować ponownie WSZYSTKIE strony podania (kod kreskowy na podaniu musi być identyczny na każdej stronie). Nie wolno również dekompletować podania, np. usuwać załączniki (jeżeli pojawiły się załączniki niewłaściwe, należy sprawdzić, czy błędnie nie zostały zaznaczone jakieś kryteria). Podania niezgodne z systemem są odrzucane. W przypadku błędów, istnieje możliwość poprawienia podania w szkole, jeżeli podanie składa rodzic (konieczność podpisu), któy zna login i hasło do konta w systemie.


prezentacja

konkursy_kuratoryjne

Zalacznik_nr_2_-_WYKAZ_zawodow_2019


3 kwietnia 2019 w godzinach 17:00 – 20:00 kandydaci do Technikum Mechatronicznego nr 1 oraz LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa oraz ich rodzice będą mogli wziąć udział w Dniach Otwartych. Spotkania informacyjne z dyrekcją odbędą się oddzielnie dla kandydatów, którzy kończą szkołę podstawową i gimnazjum. Spotkania dla każdej z grup odbędą się o dwóch godzinach – kandydat wybiera dogodną dla siebie godzinę.

Dodatkowo, podczas całego przedziału czasowego (17:00 – 20:00) kandydaci będą mogli zwiedzać szkołę: porozmawiać z nauczycielami i uczniami, zobaczyć sale lekcyjne i ich wyposażenie oraz zadawać pytania.

Harmonogram:

GodzinaSala 416

 

(budynek główny IV piętro)

Sala A

 

(budynek obok boiska)

Budynek główny
17:15gimnazjaliściósmoklasiścizwiedzanie
18:30gimnazjaliściósmoklasiścizwiedzanie

UWAGA: Nie będzie możliwości zaparkowania na terenie szkoły. 


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

rekrutacja będzie odbywała się niezależnie do oddziałów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum wg dotychczasowych zasad dla uczniów GIMNAZJÓW

oraz do oddziałów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Kandydat nie będzie ograniczony liczbą wybieranych szkół – będzie można wybrać WSZYSTKIE szkoły prowadzące rekrutację do klas pierwszych.

Liczba miejsc w technikum w oddziale jest uzależniona od wielkości pracowni zawodowych i nie może przekroczyć 32 (max 16 w grupie).

Prezentacja MKO o zasadach rekrutacji po GIMNAZJUM

prezentacja MKO o zasadach rekrutacji SZKOŁA PODSTAWOWA 

prezentacja MEN o rekrutacji

 


Informacje archiwalne

UWAGA! Podział na klasy jest wypadkową wyboru drugiego języka obcego, religii/etyki oraz płci (grupa wf dla dziewcząt). Liczba punktów nie jest brana pod uwagę. Listy będą dostępne po zakończeniu planowania organizacji, tj. najwcześniej w II połowie sierpnia.


Rekrutacja uzupełniająca lipiec 2018

Szkoła dysponuje następującymi wolnymi miejscami:

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

 • przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka – 1 wolne miejsce

Technikum Mechatroniczne nr 1

 • technik informatyk – 4 wolne miejsca
 • technik mechatronik – 1 wolne miejsce.

Oprócz podanych powyżej po 3 wolne miejsca w technikum i 1 miejsce w liceum są zablokowane ze względu na procedurę odwoławczą (termin wykonania badań lekarskich i nieprawidłowo wystawione świadectwo ukończenia gimnazjum) .

Wzór podania do rekrutacji uzupełniającej podanie

W rekrutacji uzupełniającej nadal decydują punkty obliczane w identyczny sposób jak na etapie pierwszym.

Termin składania wniosków do rekrutacji uzupełniającej (wraz z kopiami dokumentów z gimnazjum) upływa 16 lipca.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 29 sierpnia o godz. 12:00. 


Najniższa liczba punktów do zakwalifikowania wynosiła:

Liceum – 133,6 oraz 142,4 w części z językiem hiszpańskim

Technik informatyk – 158,6 i 167,2 w części z językiem hiszpańskim

Technik mechatronik – 157 i 160 w części z językiem hiszpańskim

Informacje o ewentualnych wolnych miejscach (jeżeli ktoś z zakwalifikowanych nie złoży oryginałów) będzie dostępna 12 lipca po godz. 10:00.

Sekretariat szkoły jest otwarty pon – pt od 8:00 do 16:00.

Osoby zakwalifikowane składają:

 • oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (jest to tzw. „potwierdzenie woli”)
 • kwestionariusz szkolny:     Kwestionariusz LO 2018     Kwestionariusz TM 2018,  (prosimy o druk dwustronny)
 • 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • oraz zaświadczenie lekarskie (technikum).

Kartę zdrowia z gimnazjum i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych prosimy przynieść po rozpoczęciu roku szkolnego.

Termin złożenia dokumentów upływa 12 lipca o godz. 10:00.

W przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku
możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 12 lipca 2018r. do godz. 10.00;
– po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.   Komunikat Kuratorium


W piątek od godz. 12:00 do 16:00 można składać kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Komisja rekrutacyjna pracuje także w sobotę 9:00 – 13:00

oraz poniedziałek, wtorek i środę 25,26 i 27 czerwca do godz. 16:00.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.

Po weryfikacji osiągnięć przez komisję rekrutacyjną system naliczy liczbę punktów, która będzie podstawą do kwalifikacji kandydatów.

 

Etap zmieniania podań rozpoczyna się w piątek 15 czerwca o godz. 10:00.

Sekretariat szkoły jest otwarty w piątek do godz. 16:00, a w dniach 18 i 19 czerwca od 7:30 do 16:00.

Do anulowania podania niezbędna jest osoba dorosła, nowe podanie może złożyć sam kandydat (oczywiście jeśli zostało wcześniej podpisane przez rodziców).

 

UWAGA!!! Prosimy o wybieranie obu części oddziału w danym zawodzie (lub w liceum) – różnią się one tylko drugim językiem obcym. Wybranie tylko części z językiem hiszpańskim znacznie zmniejsza szanse na dostanie się do szkoły – to tylko 15 miejsc. Podania nie są wtedy rozpatrywane do części z niemieckim lub rosyjskim, a tam miejsc jest kilkukrotnie więcej.

Uwaga!!! Wszystkie strony podania muszą mieć ten sam kod paskowy. Dokonywanie zmian w systemie jest równoznaczne z koniecznością ponownego wydruku całego podania.

 

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018. otwórz

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w SEKRETARIACIE pokój 104 w godzinach 8:00 – 16:00. W dniu 18 maja (piątek) tylko do godz. 15:00.

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl

 • Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
 • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
 • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze swojej listy preferencji. Nie złożenie dokumentów do tego oddziału oznacza poszukiwanie miejsca na etapie rekrutacji uzupełniającej.
 • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

Rekrutacja do burs: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action

Prezentacja ze spotkania 14 marca 2018