Informacje dla kandydatów do klasy I na rok szkolny 2018/2019 pojawią się najwcześniej w styczniu 2018.

Przedmioty punktowane pozostają bez zmian.

 

******************************************************************************************************************

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają

od 5 lipca (po ogłoszeniu list) do 14 lipca do godz. 12:00:

 1. oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego
 2. tylko TECHNIKUM: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie (zaświadczenie musi zawierać nazwę zawodu i datę ważności).
 3. kwestionariusz szkolny Kwestionariusz TM 2017       Kwestionariusz LO 2017
 • kwestionariusz można wypełnić komputerowo – należy go tylko pobrać ze strony (nie działa ta funkcja w przeglądarce)
 • w miarę możliwości prosimy o drukowanie dwustronne kwestionariuszy

4.  2 aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

 • Kartę zdrowia z gimnazjum i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych prosimy przynieść we wrześniu na pierwsze zebranie z rodzicami.
 • Podania o przydzielenie do jednej klasy muszą być podpisane przez rodziców każdego z kandydatów (najlepiej wszystko na jednym podaniu) – staramy się w miarę możliwości realizować wszystkie prośby, jeżeli nie kolidują one z przydziałem języków i nie dotyczą zbyt licznej grupy osób. Podanie musi zostać złożone najpóźniej do 21 lipca – po tym terminie żadne prośby nie będą mogły już być uwzględnione.

UWAGA! Aktualizacja informacji o zaświadczeniach lekarskich link do strony MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY. Osoby, których termin badań lekarskich wykracza poza 14 lipca, zobowiązane są do złożenia w szkole oryginałów dokumentów wraz z oświadczeniem podającym datę wykonania badań. Oświadczenie musi zostać złożone do 14 lipca do godz. 12:00.

 

 

 

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017. otwórz

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl

 • Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
 • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
 • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze swojej listy preferencji. Nie złożenie dokumentów do tego oddziału oznacza poszukiwanie miejsca na etapie rekrutacji uzupełniającej.
 • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

 

Rekrutacja do burs: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action