Weryfikacja danych o osiągnięciach

Data rozpoczęcia: 2017-06-23 (piątek) 12:00

Data zakończenia: 2017-06-28 (środa) 16:00

Komisja pracuje:

23 czerwca (piątek) 12:00 – 18:00

24 czerwca (sobota) od 8:00 do 16:00

26 czerwca (poniedziałek) 8:00 – 16:00

27 czerwca (wtorek) 8:00 – 16:00

28 czerwca (środa) 8:00 – 16:00

Wprowadzanie osiągnięć

Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają macierzyste szkoły.

Niezbędne dokumenty:

  1. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

Dokumenty, o których mowa w pkt 3 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Podstawowe informacje o rekrutacji

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017. otwórz

Biuro Edukacji m.st. Warszawa http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacja odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji http://warszawa.edu.com.pl

  • Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
  • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
  • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kolejność oddziałów na podaniu jest kluczowym elementem procesu rekrutacji. System kwalifikuje do oddziału sprawdzając, czy liczba punktów kandydata jest wystarczająca do danego oddziału zaczynając od oddziału nr 1. Jeśli liczba punktów jest odpowiednia, system nie sprawdza kolejnych oddziałów. Kandydat nie ma możliwości wyboru – jest zakwalifikowany tylko do jednego oddziału ze swojej listy preferencji. Nie złożenie dokumentów do tego oddziału oznacza poszukiwanie miejsca na etapie rekrutacji uzupełniającej.
  • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

 

Rekrutacja do burs: https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/nullo-parents/main.action