Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Szczegółowe kryteria oceniania uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych są zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Przedmiotowe Systemy Oceniania są udostępnione na stronie internetowej Szkoły w formie elektronicznej. Dostęp do plików dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych będzie możliwy po podaniu hasła otrzymanego od wychowawcy klasy.

Wszystkie PSO obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 zostaną opublikowane po zakończeniu prac kontrolnych.