Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców i Uczniów

dotyczy: procedur przystępowania do egzaminów maturalnych i oceniania

 

Rodzice i Uczniowie

Szkół Ponadgimnazjalnych

woj. mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi Mazowiecki Kurator Oświaty przypomina procedury związane z ich organizacją. Zgodnie z art. 44zzi ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)  osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.  Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Uczeń składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył ostatecznej deklaracji do 7 lutego, wstępna deklaracja staje się ostateczną. Zarówno ustawa jak i rozporządzenie wykonawcze nie przewidują składania dodatkowych deklaracji ani oświadczeń, w których uczeń/absolwent rezygnuje z prawa przystąpienia do egzaminu maturalnego po tym terminie. Jedynym powodem nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego po złożeniu deklaracji ostatecznej jest nieukończenie szkoły przez ucznia, bądź niestawienie się w danym dniu na egzamin.

Jeżeli uczeń złożył deklarację o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, Dyrektor szkoły powiadamia o tym Okręgową Komisję Egzaminacyjną, która na podstawie zgłoszeń przygotowuje określoną liczbę arkuszy egzaminacyjnych. Uczniowie, którzy w terminie złożyli deklarację i ukończyli szkołę mają prawo wejścia na salę egzaminacyjną. Dyrektorzy szkół/członkowie Komisji Egzaminacyjnych nie mogą odmówić im tego prawa, powołując się np. na fakt, że Komisja Egzaminacyjna nie przygotowała dla nich arkuszy egzaminacyjnych.

Ponadto przypominam, że w szkole ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania (art. 44b ustawy o systemie oświaty). Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty).

Jednocześnie wyjaśniam, że próbne egzaminy maturalne stanowią jedynie narzędzie diagnostyczne i mają służyć za pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom, ale ich wyniki nie powinny być podstawą oceniania bieżącego, ani tym bardziej nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Poza tym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być uzależniona od złożenia deklaracji maturalnej.

Ponadto informuję, że uczniowie mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, zgodnie z art. 44n ww. ustawy o systemie oświaty jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku otrzymania jednej lub dwóch ocen niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

                                                                                              Z poważaniem

21Mazowiecki Kurator Oświaty

                     -/-

                                   Dorota Sokołowska

Egzamin zawodowy – terminy

Etap pisemny egzaminu zawodowego: 23 czerwca godz. 10:00 – EE.08 technik informatyk sala 416, 200 i 209 godz. 12:00 – EE.02 technik mechatronik sala 416 i 200 godz. 14:00 – E.19 sala 209 Etap praktyczny egzaminu zawodowego: EE.08 30 czerwca godz. 8:00, 12:00, 16:00 1 lipca godz. 8:00, 12:00, 16:00 2 lipca godz. 8:00, 12:00, […]

REKRUTACJA – Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 30 czerwca 2020 (wtorek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:30. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku. Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do […]

MAMY LAUREATA SAMORZĄDOWEGO KONKURSU „OŚMIU WSPANIAŁYCH” !!!

Krzysztof Kmieć z klasy 4 TA został Laureatem XXVII stołecznej edycji Samorządowego  Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „ÓSEMKA” Tytuł „Wspaniałego” otrzymał za trzyletnią  pracę, na rzecz osób niepełnosprawnych, za sukcesy pozaszkolne, szkolne oraz pracę na rzecz szkoły.  Całokształt jego działalności oraz zaprezentowanie siebie w dwustopniowych eliminacjach,  pozwoliło na  dojście do finału i uzyskanie  tytułu […]

Prezentacja projektów mazovia

Nasi stypendyści prezentują swoje projekty: Wojtek Kludziński 3tm1 Gabriela Trojanowska Ignacy Kopka 1ptb Kacper Ołówko Wiktor Kaczyński 1ptb Dominik Gubrynowicz Bartosz Adamczyk Michał Kaczyński Maciej Tracz Jakub Litke Małgorzata Stypa

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training