Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendium szkolne i wyprawka szkolna

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej należy złożyć w szkole do 9 września 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 oraz wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w szkole do 15 września 2016 r.

Wnioski przyjmuje pedagog szkolny Jolanta Parzych pokój 216 (II piętro) zgodnie z harmonogramem pracy.

Podczas zebrania z rodzicami 7 września w pokoju nauczycielskim w godz. od 17.00 do 19.00 pedagog będzie również przyjmować wnioski i służyć pomocą w ich wypełnianiu.

 Ważne informacje

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł, przy czym do dochodu nie wliczamy świadczenia 500+.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe kwestie:

– wniosek powinien być wypełniony dokładnie, czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,

– w przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania, zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności, zaświadczenie z bursy lub oświadczenie o miejscu zamieszkania – wzór w załączniku),

w przypadku, kiedy uczeń mieszka poza Warszawą, rodzic składa wniosek w gminie, w której zamieszkuje,

– osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne (z sierpnia) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, a jeżeli nie posiadają takiego zaświadczenia, powinny napisać oświadczenie.

– dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być:

  • zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów,
  • oświadczenie – zgodne z wzorem umieszczonym w załączniku.

– wysokość dochodu powinna być podana w kwocie netto,

– wypełniając „oświadczenie o dochodach”, rodzice powinni przy danym dochodzie wpisać łączną sumę przypadającą na wszystkich członków rodziny, np., jeśli w rodzinie jest troje dzieci i na każde z tych dzieci został przyznany zasiłek rodzinny, to do tabeli należy wpisać łączną sumę tego zasiłku.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content