Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada składa się z dwóch bloków tematycznych:

1) Blok A – Innowacje Techniczne

2) Blok B – Wynalazczość

 

Blok A – Innowacje Techniczne obejmuje 4 kategorie:

  • P – pomoc dydaktyczna – stanowi wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych; filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania. W tej kategorii mogą uczestniczyć opracowania samorzutnie wykonane przez uczniów, bądź zlecone im przez nauczycieli.
  • E –pomysł ekologiczny – dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien

być poświęcony problematyce z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień przyrody, medycyny, geografii, geologii, materiałoznawstwa oraz technik skutecznej ochrony środowiska.

  • R –pomysł techniczny – obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez ucznia rozwiązanie powinno wnosić oryginalne zmiany do istniejącego stanu techniki, m.in., poprzez zwiększanie użyteczności wyrobu, jego walorów funkcyjnych, istotne obniżenie kosztów jego wytwarzania lub eksploatacji. Może ono np.: umożliwiać wzrost wydajności pracy i pełniejsze niż dotychczas, wykorzystanie środków produkcji. Może przynosić efekty dotyczące poprawy bhp oraz skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Wskazane jest, aby prace w tej kategorii nosiły co najmniej znamiona projektu racjonalizatorskiego.
  • U –usprawnienie softwarowo – techniczne – obejmuje ono przede wszystkim ciekawe i użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, spółce, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. Do udziału w tej kategorii dopuszcza się opracowania wykonane samodzielnie przez ucznia/-ów z jego/-ich własnej inicjatywy lub inicjatywy opiekuna naukowego. W tej kategorii nie mieszczą się pomysły usprawniające same programy komputerowe, tzn. rozwiązania dotyczące tylko software lub tylko hardware.

 

Autorami prac biorących udział w Olimpiadzie mogą być indywidualni uczniowie lub 2-osobowe zespoły uczniowskie.

Blok B – Wynalazczość obejmuje zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków. Olimpiada ma charakter indywidualny i drużynowy.

 

UPRAWNIENIA I NAGRODY LAUREATÓW:

 

  • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OITiW
  • Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
  • Komitet przyznaje uczestnikom biorącym udział w zawodach III stopnia –finale ogólnopolskim, tytuł ,,Młodego Innowatora”
  • Nagrody rzeczowe
  • Wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun Laureata OITiW

Regulamin olimpiady. (PDF)

Organizatorem Olimpiady jest: Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości proszone są o zgłaszanie swoich propozycji do pokoju 110 do dnia 28.10.2016r.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content