Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że  Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją na rok akademicki 2017/2018. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego.

 

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce powinni spełniać następujące kryteria:

 

1)   ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego;

2)   aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;

3)   ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;

4)   pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2800 zł brutto).

 

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są złożyć poniższe dokumenty:

 

1)     wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;

2)     podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;

3)     wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;

4)     dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu

– wystawione po 30 kwietnia danego roku;

5)     zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);

6)     kopię dowodu osobistego.

 

 

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości

 

Tegoroczna oferta, tak jak w roku poprzednim, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

 

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Regulamin oraz Kwestionariusz osobowy dostępny jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładkach: Edukacja i Sport oraz Komunikaty.

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2017 roku na adres:

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

B.Brechta 3

03-472 Warszawa

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content