Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA dla maturzystów

Rozpoczęła się XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA. Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.);
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów znajduje się w załączniku do Regulaminu).

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA (wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w okresie od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. Wypełnione dokumenty należy przesłać do 25 sierpnia 2017 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-995 Warszawa.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content