Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na rok akademicki 2018/2019.

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

 

W 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia stacjonarne l stopnia w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego .

 

 

Szesnasta edycja inicjatywy to efekt nieprzerwanej współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego z władzami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Kryteria:  Kandydaci  ubiegający  się o bezpłatne  miejsce  na rok  akademicki 2018/2019  powinni

spełniać następujące kryteria:

  • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego ;
  • aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie ;
  • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami : średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów : informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4 ,3;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2940 zł brutto).

 

Dokumenty:  Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć następujące

dokumenty:

  • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu ;
  • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym ;
  • wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości ;
  • dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu wystawione po 30 kwietnia danego roku;
  • zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie) ;

 

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości

 

Tegoroczna oferta , tak jak w latach poprzednich, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach 11 stopnia pod warunkiem ukończenia studiów l stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

 

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie .

  • dostępny na stronie www.mazovia.pl w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty

 

Termin nadsyłania zgłoszeń : do 30 czerwca 2018 roku na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B.Brechta 3 03-472 Warszawa

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979421; (22) 5979438

Informacja w sprawie naboru na studia I stopnia [pdf]

 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content