Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Olimpiada Matematyczna

Drodzy uczniowie, zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Matematycznej. Zadania I etapu LXX Olimpiady Matematycznej dostępne są już na stronie organizatora i na stronie naszej szkoły. Zadania z I etapu uczniowie rozwiązują samodzielnie w domu i przesyłają swoje rozwiązania listem poleconym na  adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

Strona organizatora:

https://www.om.edu.pl/

 

plakat OM 2018_Strona_1

plakat OM 2018_Strona_2

 

 

 

Olimpiada Matematyczna

Etap I

Zadania zawodów stopnia pierwszego uczniowie rozwiązują samodzielnie w domu. Rozwiązania poszczególnych zadań należy pisać na oddzielnych arkuszach, zapisanych jednostronnie, opatrzonych w lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem uczestnika. Dodatkowo, w lewym górnym rogu każdego pierwszego arkusza rozwiązania danego zadania powinny znajdować się adres domowy uczestnika, jego adres elektroniczny (e-mail) oraz klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczestnik uczęszcza.

Rozwiązania zadań powinny być przesłane listem poleconym do Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w którego zasięgu terytorialnym znajduje się szkoła.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 znajduje się w Okręgu Warszawskim.

Adres Komitetu Okręgowego OM dla Warszawy:

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-656 Warszawa

  • Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań. Uczeń, który nadeśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania staje się uczestnikiem OM i zależnie od oceny rozwiązania może być dopuszczony do zawodów stopnia drugiego. Komitety Okręgowe oceniają rozwiązania i ustalają kolejność zawodników w swoim okręgu biorąc pod uwagę uzyskaną sumę punktów.
  • Nie później niż 10 dni przed terminem zawodów ogłaszane są na stronie internetowej OM informacje na temat miejsca i terminu zawodów drugiego stopnia oraz listy osób zakwalifikowanych. Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia mogą poprosić za pomocą poczty elektronicznej właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady o podanie swych wyników i zweryfikowanie ocen. Komitet Okręgowy możliwie szybko rozpatruje odwołania i powiadamia uczestnika zawodów drogą elektroniczną o decyzji, nie później niż na tydzień przed zawodami.

 

Etap II

Zawody stopnia drugiego odbywają się w jednakowym dla wszystkich uczestników terminie, w miejscach ustalonych przez Komitety Okręgowe. W zawodach stopnia drugiego uczestniczą uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe.

Zawody stopnia drugiego są dwudniowe. Każdego dnia uczestnicy rozwiązują trzy zadania czasie 300 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności. W czasie zawodów wolno korzystać z przyborów do pisania i rysowania (gumka, długopis, ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel). Komitet Główny może dopuścić tzw. tablice matematyczne, np. przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Po ocenieniu prac zawodów stopnia drugiego Komitet Główny ustala kolejność zawodników biorąc pod uwagę uzyskania sumę punktów. Komitet Główny może przyznać dodatkowe punkty za oceny z wykrzyknikiem przyznawane za wyjątkowo dobre, np. uzyskane nieoczekiwaną metodą, rozwiązania zadań.

Wszyscy uczestnicy olimpiady zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia otrzymują tytuł finalisty olimpiady.

Wszystkim finalistom Olimpiady Matematycznej przysługuje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej maksymalna ocena z matury z matematyki. Najlepsi mają prawo do reprezentowania Polski w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej i innych międzynarodowych konkursach matematycznych, w których Polska bierze udział.

 

 

https://www.om.edu.pl/?q=o_olimpiadzie

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content