Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Start-up dla młodych

Grupy uczniów mające pomysł i chętne do wzięcia udziału  w Start-up zgłaszają się do  nauczycieli  zawodowców lub dyr. M.Polak do 10.X.2019 

REGULAMIN

Projekt jest realizowany dzięki współpracy pomiędzy urzędem miasta st. Warszawy, a
Stowarzyszeniem Robisz.to wraz ze wsparciem Fundacji Orange.
§ 1. Informacje ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
Uczestników Projektu „Start-up dla Młodych”, zwanym dalej “Projektem”, ich obowiązki,
a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu.
1.2. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu miasta st. Warszawy,
we współpracy z Fundacją Orange.
1.3. Celem oferowanych form wsparcia (warsztaty, szkolenia, konsultacje) jest ws pieranie
uczniów warszawskich szkół w zdobywaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości,
oraz inspirowanie ich do kreatywnego działania i realizowania własnych pomysłów.
1.4. Projekt będzie trwał od września 2019 do kwietnia 2020.
1.5. Projekt dzieli się na dwa etapy. Etap I to spotkania dla grup zorganizowanych
z warszawskich liceów i techników, Etap II to warsztaty specjalistyczne dla osób wybranych
spośród uczestników I Etapu.
1.6. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która po spełnieniu wymogów określonych
w Regulaminie rekrutacji została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie.
1.7. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Robisz.to, NIP 5833215460, REGON
36543512300000, KRS
0000637354, adres rejestrowy: Stowarzyszenie Robisz.to, ul. Hokejowa 16/8, 80-180
Gdańsk.
1.8. Miejsce realizacji projektu: Fablab powered by Orange, ul. Twarda 14/16, 00-105
Warszawa.
§ 2 Formy wsparcia w Projekcie
2.1 Etap I – podczas I etapu Projektu 10 grup z 10 szkół z Warszawy weźmie udział
w dwugodzinnym spotkaniu, podczas którego zapoznają się z metodami cyfrowej fabrykacji
m.in. technologią druku 3D oraz maszynami CNC. Dowiedzą się jak wykorzystać nowe
technologie przy realizacji własnych projektów, oraz będą mogli skonsultować swoje
pomysły ze specjalistami z branży.
2.2. Etap II – Uczestników II etapu Projektu czeka praca zespołowa, indywidualne
oraz grupowe spotkania projektowe z mentorami oraz ćwiczenia w ramach 50h
następujących warsztatów:

 • Spotkanie organizacyjne – podczas pierwszego spotkania na podstawie dyskusji
  na temat realności i wykonywalności projektu wybrane zostaną 4 pomysły. Następnie
  uczestnicy podzielą się na grupy, które do końca projektu będą pracować
  nad wybraną przez siebie koncepcją (2h)
 • Spotkanie poświęcone Fusion 360 – 2D (4h)
 • Spotkanie poświęcone Fusion 360 – 3D (12h)
 • Spotkanie poświęcone podstawom druku 3D (8h)
 • Spotkanie poświęcone obsłudze plotera laserowego (4h)
 • Spotkanie poświęcone podstawom elektroniki (4h)
 • Spotkanie poświęcone podstawom programowania w programie Ardublock (4h)
 • Spotkanie poświęcone prototypowaniu (4h)
 • Spotkanie poświęcone podstawom stolarstwa (8h)
  2.3. Koszt uczestnictwa w Projekcie pokrywany jest ze środków projektowych. Oznacza to,
  że Uczestnik ma zagwarantowany bezpłatny udział w warsztatach, ponadto Organizator
  pokrywa koszt materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów.
  § 3 Warunki udziału w projekcie
  3.1. Projekt “Start-up dla Młodych” adresowany jest do uczniów warszawskich liceów
  i techników.
  3.2.1 Warunkiem ubiegania się do udziału w I Etapie Projektu jest wypełnienie formularza
  zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.robisz.to (wzór – załącznik nr 1).
  Formularz zgłoszeniowy wypełnia nauczyciel.
  3.2.2. Po wstępnej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń Organizator skontaktuje się
  z wybranymi szkołami, które zostaną zaproszone do udziału w I etapie Projektu. W I etapie
  Projektu łącznie weźmie udział 150 osób z 10 szkół.
  3.3.1 Warunkiem wzięcia udziału w II Etapie Projektu jest wypełnienie:
  a) formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.robisz.to
  (wzór – załącznik nr 2)
  b) deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – załącznik nr 3),
  c) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wzór
  – załącznik nr 4).
  3.3.2. Po wstępnej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń Organizator skontaktuje
  się z wybranymi uczniami, którzy zostaną zaproszeni do udziału w II etapie Projektu. W II
  etapie projektu łącznie weźmie udział 20 uczniów.
  3.4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3.3.1, pkt. b,c muszą zostać opatrzone podpisem
  Uczestnika.
  § 4 Zasady rekrutacji
  4.1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Stowarzyszenie Robisz.to, które wyznacza
  jej ramy czasowe.
  Ogłoszenie o terminie rekrutacji do wszystkich edycji projektu umieszczone będzie na
  stronie Stowarzyszenia Robisz.to – www.robisz.to, na plakatach informacyjnych oraz
  kanałach informacyjnych partnerów medialnych Projektu.
  4.2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba
  uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc.
  4.3. Ocena nadesłanych do projektu zgłoszeń przeprowadzana będzie na podstawie analizy
  ankiety rekrutacyjnej wypełnionej przez kandydatów.
  4.4. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, liczącą
  co najmniej 3 członków.
  4.5. Spośród szkół, które wypełniły ankietę rekrutacyjną w I etapie Projektu, Komisja
  rekrutacyjna wybierze te, które zostaną zaproszone do udziału w Projekcie.
  4.6. Spośród uczniów, którzy wypełnili ankietę rekrutacyjną w II etapie Projektu, Komisja
  rekrutacyjna wybierze tych, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Projekcie.
  4.7. Kandydaci spełniający wymogi rekrutacji, którzy zostali wpisani na listę rezerwową, mają
  pierwszeństwo do wzięcia udziału w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsc.
  4.8 . Uczestnik Projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie.
  4.9. W przypadku nie podpisania deklaracji uczestnictwa Organizator może uznać,
  że uczestnik Projektu zrezygnował z jego udziału.
  § 5 Obowiązki uczestnika Projektu
 1. 1. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach
  Projektu.
  5.2. Obowiązki Uczestnika Projektu:
  1) wypełnienie wszelkich dokumentów, ankiet i oświadczeń związanych z realizacją projektu,
  2) przestrzeganie regulaminu rekrutacji,
  3) uczestnictwo w min. 90% zajęć
  4) stosowanie się do regulaminu pracowni oraz obowiązujących zasad BHP.
  § 6 Postanowienia końcowe
  6.1. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie należy
  do Stowarzyszenia Robisz.to.
  6.2. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content