Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Szkolny konkursu na najlepszego programistę sterowników PLC.

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na najlepszego programistę sterowników PLC, który odbędzie się 30 listopada 2019r. (sobota) o godzinie 9:00 w sali 119.

Zadanie konkursowe będzie rozwiązywane w 2-osobowych zespołach. Zgłoszenie zespołów należy kierować na piśmie bezpośrednio do Pana Zbigniewa Całki, do 25.11.  Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3) zostaną uhonorowani dyplomami, nagrodami oraz istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu MJM17.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.


  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

NA NAJLEPSZY ZESPÓŁ PROGRAMISTÓW STEROWNIKÓW PLC 2019

TECHNIKUM MECHATRICZNEGO NR 1 W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu szkolnego na najlepszy zespół programistów sterowników PLC jest Technikum Mechatroniczne nr 1.
 2. Dla organizacji konkursu – przygotowania zadań konkursowych, dyplomów, nagród, poprowadzenia rywalizacji, dokonania oceny uczestników, sporządzenia protokołów zostaje powołany przez dyrektora szkoły komitet organizacyjny, w skład którego wchodzą Zbigniew Niedbała, Zbigniew Całka, Andrzej Wrona.
 3. Ogłoszenie o naborze uczestników wraz z regulaminem, zostaną opublikowane – umieszczone na stronie internetowej szkoły w rubryce „aktualności”.

CELE ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań współczesną techniką w zakresie programowania sterowników PLC.
 2. Propagowanie wśród uczniów zagadnień automatyzacji procesów produkcji.
 3. Inspirowanie uczniów do własnego rozwoju i stymulowanie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz -przygotowanie do wyboru ścieżki zawodowej.
 4. Rozwijanie zdolności i umiejętności pracy zespołowej, myślenia logicznego i kreatywnego podejścia do rozwiązywania zadań problemowych.
 5. Wyłonienie spośród uczestników konkursu uczniów o wysokich umiejętnościach, którzy mogą reprezentować technikum na zewnątrz, np. w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Mazowieckim Konkursie Mechatronicznym.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów, których wiedza i posiadane umiejętności w dziedzinie programowania sterowników PLC wykraczają poza podstawę programową.
 2. Zadanie będzie rozwiązywane w zespołach 2-osobowych.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału zespołu w konkursie.
 4. Zgłoszenia należy kierować na piśmie (załącznik nr 1) do 25 listopada br., bezpośrednio do Pana Zbigniewa Całki – w czasie długich przerw w sali 119.
 5. Komitet organizacyjny przygotuje protokół i opublikuje na stronie internetowej szkoły listę zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie w dniu 26 listopada br.
 6. Zgłoszenie zespołu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

TERMIN, MIEJSCE I ZADANIE KONKURSOWE

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 roku (sobota).
 2. Miejscem przeprowadzenia konkursu będzie sala nr 119.
 3. Początek konkursu: godzina 9:00 a zakończenie po upływie 4 godzin lekcyjnych, tj. o godzinie 12:00.
 4. Dla zespołów, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 5. Zadanie konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu jest niejawne.
 6. Zespoły poznają treść zadania konkursowego w momencie rozpoczęcia zawodów.

KRYTERIA OCENIANIA I NAGRADZANIA LAUREATÓW

 1. Na ocenę końcową rozwiązania zadania wpływać będzie wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania i programowania sterownika PLC: GE Fanuc, w obszarze pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki i sterowania programowalnego, a także:
 2. prawidłowość działania programu uruchomionego w wybranym sterowniku PLC (0-40pkt.),
 3. prawidłowość działania programu uruchomionego w symulatorze Fluidsim (0-30pkt.),
 4. prawidłowość działania algorytmu uruchomionego w symulatorze Fluidsim (0-30pkt.),
 5. W przypadku jednakowych ilości punktów decyduje czas wykonania zadania.
 6. Podczas rozwiązywania zadania dopuszcza się możliwość korzystania z internetu na oddzielnym stanowisku komputerowym w stopniu ograniczonym (o szczegółach poinformuje komisja przed rozpoczęciem konkursu).
 7. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe.
 8. Nie wolno porozumiewać się z innymi zespołami za pomocą technicznych urządzeń łączności.
 9. Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3) zostaną uhonorowani dyplomami, nagrodami oraz będą mieli podwyższone oceny końcowe z przedmiotu MJM17, o ile suma przyznanych punktów za zrealizowane zadanie będzie wyższa niż 75% możliwych do osiągnięcia.
 10. Zwycięski zespół otrzyma statuetkę najlepszego zespołu programistów sterowników PLC 2019.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione w terminie do 4 grudnia br.
 2. Podsumowania wyników dokona jury konkursu w składzie: Zbigniew Całka, Andrzej Wrona, Zbigniew Niedbała.
 3. Jury sporządzi protokół z przebiegu konkursu.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komitet organizacyjny konkursu.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu można kierować do nauczycieli zawodu: Zbigniewa Całki, Andrzeja Wrony i Zbigniewa Niedbały.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW, RADOŚCI Z RYWALIZACJI I SUKCESÓW W KONKURSIE.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content