Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 39/2020 z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie dla uczniów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 07 czerwca 2020 r.

Zasady korzystania z boiska szkolnego oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie dla uczniów

I. Postanowienia ogólne:

1. Udostępnia się dla uczniów szkoły boisko i salę gimnastyczną w budynku „C” do dnia 7.06.2020 wg określonych zasad.
2. Dopuszcza się możliwość korzystania z boiska wielofunkcyjnego Szkole Podstawowej nr 111 wg rezerwacji nie kolidujących z harmonogramami pracy ZSLiT nr 1. Podczas korzystania z boiska pracownicy i uczniowie stosują wszystkie opisane zasady.
3. Boisko wielofunkcyjne oraz sala gimnastyczna w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15.00.

II. Zasady korzystania z boiska:

1. W sali gimnastycznej w budynku „C” może przebywać do 12 osób i jeden nauczyciel.
2. Na wielofunkcyjnym boisku szkoły, może przebywać do 14 osób i dwóch nauczycieli.
3. Uczniowie, którzy wyrażą chęć skorzystania z boiska lub sali gimnastycznej, będą mogli zarezerwować miejsce poprzez wysłanie wiadomości na adres: boiskoszkolne@tm1.edu.pl wpisując obiekt sportowy, datę oraz godzinę wejścia tj. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.(potrzebne dane zostaną wygenerowane i przesłane przez dziennik elektroniczny uczniom).
4. Rezerwacji będzie mogła dokonać, również grupa uczniów.
5. Rezerwacja następuje z 2 – dniowym wyprzedzeniem.
6. Harmonogram korzystania z boiska i sali „C” uwzględnia co najmniej 15 minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczniami.
7. Czas korzystania z boiska i sali „C” przez ucznia wynosi 45 minut, po czym następuje 15 minutowa przerwa techniczna.
8. Uczeń będzie mógł zarezerwować maksymalnie dwie kolejne jednostki 45 minutowe w ciągu jednego dnia.
9. W czasie przerwy technicznej odbywa się dezynfekcja sprzętu sportowego przez pracownika obsługi szkoły.
10.W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
11.W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną, izolacją lub w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
12.Nauczyciel oraz pracownik są uprawnieni do nie wpuszczenia na teren boiska osób z infekcjami górnych dróg oddechowych.

III. Zasady poruszania się ucznia na terenie boiska i terenie szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwepidemicznego:

1. Uczniowie i nauczyciel wchodzą na teren boiska wejściem od strony południowej.
2. Czekając na wejście na boisko i do sali „C” uczniowie i nauczyciele nie grupują się i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
3. Nauczyciel sprawdza zgodność imienia i nazwiska ze złożoną deklaracją. Uczniowie i nauczyciele potwierdzają swoją obecność podpisując się w wykazie.
4. Każdy uczeń i nauczyciel przed wejściem na boisko i do sali „C” jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
5. Dyrektor szkoły nie zapewnia maseczek ochronnych lub innych środków ochrony osobistej.
6. Pobranie zdezynfekowanego sprzętu sportowego realizuje nauczyciel.
7. Korzystający z boiska i z sali „C” zobowiązani są do używania stroju sportowego oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
8. Uczniowie zdejmują maseczkę dopiero podczas aktywności fizycznej.
9. Uczniowie nie będą mogli korzystać z szatni i z węzłów sanitarnych na terenie budynku głównego.
10. Uczniowie korzystający z boiska mają wyznaczoną toaletę w budynku „A” .
11. Uczniowie korzystający z sali gimnastycznej mają wyznaczoną toaletę w budynku „C”.
12. Uczniowie korzystają z toalety pojedynczo. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
13. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami do dezynfekcji rąk dostępnymi w toalecie i w sali.
14. Uczniowie i nauczyciel po zakończeniu zajęć zobowiązani są do pojedynczego i niezwłocznego opuszczenia boiska i sali „C”.
15. Dyrektor szkoły wyznaczy pracowników, którzy będą odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania zasad i zdezynfekowanie sprzętu sportowego.
16. Piłki będą dostępne dla uczniów w koszach na boisku.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez dyrektora szkoły oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
3. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content