Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Rekrutacja – dostarczanie świadectw

Do 14 lipca do godz.15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Prosimy o nieprzysyłanie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością) – osiągnięcia brane pod uwagę muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł) oraz roku szkolnego. Osiągnięcia, które nie znajdują się na liście Kuratorium Oświaty nie są brane pod uwagę.

Kopie można składać osobiście w godz. 8:00 – 15:00 lub drogą elektroniczną. Prosimy o korzystanie wyłącznie z adresu: rekrutacja@tm1.edu.pl

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content