Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Szkolny konkurs na najlepszego programistę sterowników PLC

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na najlepszego programistę sterowników PLC, który odbędzie się 27 listopada 2021r. (sobota) o godzinie 9:00 w sali 119 lub 19.

Zadanie konkursowe będzie rozwiązywane w 2-osobowych zespołach. Zgłoszenie zespołów należy kierować na piśmie bezpośrednio do Pani Małgorzaty Bolimowskiej lub Pana Zbigniewa Całki, do 24.11.  Ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3) zostaną uhonorowani dyplomami, nagrodami oraz istnieje możliwość podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu MM16.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.


 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

NA NAJLEPSZY ZESPÓŁ PROGRAMISTÓW STEROWNIKÓW PLC 2021

TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO NR 1 W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu szkolnego na najlepszy zespół programistów sterowników PLC jest Technikum Mechatroniczne nr 1.
 2. Dla organizacji konkursu – przygotowania zadań konkursowych, dyplomów, nagród, poprowadzenia rywalizacji, dokonania oceny uczestników, sporządzenia protokołów zostaje powołany przez dyrektora szkoły komitet organizacyjny, w skład którego wchodzą Małgorzata Bolimowska, Zbigniew Niedbała, Zbigniew Całka.
 3. Ogłoszenie o naborze uczestników wraz z regulaminem, zostaną opublikowane – umieszczone na stronie internetowej szkoły w rubryce „aktualności”.

CELE ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań współczesną techniką w zakresie programowania sterowników PLC.
 2. Propagowanie wśród uczniów zagadnień automatyzacji procesów produkcji.
 3. Inspirowanie uczniów do własnego rozwoju i stymulowanie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz -przygotowanie do wyboru ścieżki zawodowej.
 4. Rozwijanie zdolności i umiejętności pracy zespołowej, myślenia logicznego i kreatywnego podejścia do rozwiązywania zadań problemowych.
 5. Wyłonienie spośród uczestników konkursu uczniów o wysokich umiejętnościach, którzy mogą reprezentować technikum na zewnątrz, np. w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Mazowieckim Konkursie Mechatronicznym, w Mistrzostwach Polski Programistów PLC.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów, których wiedza i posiadane umiejętności w dziedzinie programowania sterowników PLC wykraczają poza podstawę programową.
 2. Zadanie będzie rozwiązywane w zespołach 2-osobowych.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału zespołu w konkursie.
 4. Zgłoszenia należy kierować na piśmie (załącznik nr 1) do 24 listopada br., bezpośrednio do Pani Małgorzaty Bolimowskiej lub Pana Zbigniewa Całki – w czasie długich przerw w sali 119/19.
 5. Komitet organizacyjny przygotuje protokół i opublikuje na stronie internetowej szkoły listę zespołów zakwalifikowanych do udziału w konkursie w dniu 25 listopada br.
 6. Zgłoszenie zespołu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

TERMIN, MIEJSCE I ZADANIE KONKURSOWE

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 roku (sobota).
 2. Miejscem przeprowadzenia konkursu będzie sala nr 119.
 3. Początek konkursu: godzina 9:00 a zakończenie po upływie 2 godzin zegarowych, tj. o godzinie 11:00.
 4. Dla zespołów, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu.
 5. Zadanie konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu jest niejawne.
 6. Zespoły poznają treść zadania konkursowego w momencie rozpoczęcia zawodów.

KRYTERIA OCENIANIA I NAGRADZANIA LAUREATÓW

 1. Na ocenę końcową rozwiązania zadania wpływać będzie wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania i programowania sterownika PLC: GE Fanuc lub Siemens S7-1200 w obszarze pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki i sterowania programowalnego, a także:
 2. prawidłowość działania programu uruchomionego w sterowniku PLC (0-40pkt.),
 3. prawidłowość działania programu uruchomionego w symulatorze Fluidsim (0-30pkt.),
 4. prawidłowość działania algorytmu uruchomionego w symulatorze Fluidsim (0-30pkt.),
 5. W przypadku jednakowych ilości punktów decyduje czas wykonania zadania.
 6. Podczas rozwiązywania zadania dopuszcza się możliwość korzystania z internetu na oddzielnym stanowisku komputerowym w stopniu ograniczonym (o szczegółach poinformuje komisja przed rozpoczęciem konkursu).
 7. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe.
 8. Nie wolno porozumiewać się z innymi zespołami za pomocą technicznych urządzeń łączności.
 9. Laureaci konkursu (miejsca od 1 do 3) zostaną uhonorowani dyplomami, nagrodami oraz będą mieli podwyższone oceny końcowe z przedmiotu MM16, o ile suma przyznanych punktów za zrealizowane zadanie będzie wyższa niż 75% możliwych do osiągnięcia.
 10. Zwycięski zespół otrzyma statuetkę najlepszego zespołu programistów sterowników PLC 2021.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione w terminie do 4 grudnia br.
 2. Podsumowania wyników dokona jury konkursu w składzie: Małgorzata Bolimowska, Zbigniew Całka, Zbigniew Niedbała.
 3. Jury sporządzi protokół z przebiegu konkursu.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komitet organizacyjny konkursu.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu można kierować do nauczycieli zawodu: Małgorzaty Bolimowskiej, Zbigniewa Całki, i Zbigniewa Niedbały.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW, RADOŚCI Z RYWALIZACJI I SUKCESÓW W KONKURSIE.


CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content