Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO

Wnioski można składać od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia każdego roku (obecnie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku).

Od 2020 roku wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

Ważne: Aby wypełnić wniosek w ESdOS, w systemie rejestruje się wnioskodawca i za dobrowolną zgodą wskazuje swoje podstawowe dane, niezbędne do założenia i aktywacji konta.

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu m.st. Warszawy:

  1. w formie papierowej

Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (preferowany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego uprzednio w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

  • w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00

  1. lub w formie elektronicznej

Wówczas pobrany z ESdOS zarejestrowany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z: profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka (link: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)) albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski”
w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Ważne: Wnioski niepodpisane lub niekompletne, których braków wnioskodawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie, oraz wnioski złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Załączniki do wniosku:

Kontakt

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634
W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

Przydatne informacje

Regulamin, załączniki do wniosku, materiał pomocniczy dla wnioskodawcy znajdują się na stronie.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content