Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole. Badania wykonuje się po otrzymaniu skierowania ze szkoły.

Listę miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania publikuje corocznie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Informacja MWOMP do Rodziców kandydatów

Technik mechatronik 

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  • Kontakt ze smarem – Emulgol ES-12, służący do obróbki metali skrawaniem – działanie obojętne na organizm człowieka lub lekko drażniące na oczy, skórę, układ oddechowy i błony śluzowe – 4 godziny lekcyjne (180 minut) w tygodniu przez 3 miesiące pierwszego roku nauki.
  • Lutowanie przy pomocy bezołowiowego stopu lutowniczego – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu w II semestrze drugiego roku nauki i I semestrze trzeciego roku nauki.
  • Hałas nie przekracza 80 dB – 2 godziny lekcyjne (90 minut) w tygodniu przez 5 miesięcy pierwszego roku nauki.
  • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki, w tym: wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku.

 Technik informatyk / technik programista

W trakcie praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej kandydat będzie narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:

  • Praca przy komputerze – do 16 godzin tygodniowo przez wszystkie lata nauki, w tym: wymuszona pozycja ciała i przeciążenie narządu wzroku.

Skierowania na badania będą wydawane kandydatom w momencie składania wniosku o przyjęcie. 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy złożyć wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu najpóźniej do 30 lipca do godz. 15:00. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy poinformować dyrektora szkoły o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia upływa 24 września.

UWAGA! W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie zawiera nazwę szkoły i nazwę zawodu, którego dotyczy oraz datę następnego badania. Zaświadczenie może obowiązywać na cały okres nauki lub krócej – wtedy uczeń musi powtórzyć badania w trakcie nauki.

Jak wygląda wypełnione zaświadczenie?     otwórz

Treść rozporządzenia w sprawie badań otwórz

Dodatkowe informacje dla kandydatów z problemami zdrowotnymi

  1. Uczeń naszego technikum musi być przede wszystkim obecny na zajęciach – ze względu na specjalistyczne wyposażenie i oprogramowanie oraz program modułowy (oparty na ćwiczeniach, zajęciach praktycznych). Z tego też powodu niemożliwe jest np. indywidualne nauczanie.
  2. Daltonizm jest pewnym utrudnieniem w obu zawodach, ale nie uniemożliwia kształcenia w zawodzie technik informatyk lub mechatronik.
  3. Cukrzyca nie jest przeciwskazaniem do nauki w żadnym zawodzie.