DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zespołu szkół.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
2021-03-16

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie dla strony tm1.edu.pl  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA TM1.EDU.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 94,07%.

  • Brak opisów niektórych zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
  • Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)
  • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
  • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat szkoły sekretariat@tm1.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 22 646-44-99 lub 22 646-44-98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna i sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Wiśniowej 56 w Warszawie.

Dojścia piesze są od ulic Rakowiecka i Batorego oraz uliczką osiedlową między blokami od Metra Pola Mokotowskie. Przejścia dla pieszych od ul. Rakowieckiej posiadają sygnalizację świetlną, przejście dla pieszych od ul. Batorego nie posiada sygnalizacji dźwiękowej
i świetlnej. Dojście od stacji metra Pola Mokotowskie uliczką osiedlową, przejście przez ul. Wiśniową bez sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Centralny znajduje się w odległości do ok.2900 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Centrum oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300 m: przystanek Wiśniowa (kierunek: Wiśniowa – Puławska nr 119, nr 130, nr 167, nr 168; kierunek Wiśniowa Niepodległości  nr 119, nr 130, nr 167, nr 168), oraz 700 m Stacja Metro Pole Mokotowskie (linia M1 kierunek Dworzec Centralny; kierunek Kabaty),

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 700 m: Metro Pole Mokotowskie (nr 17 kierunek: Tarchomin Kościelny – PKP Służewiec; nr 33 kierunek: Kielecka – Metro Młociny),

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie szkoły, przed wejściem głównym.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Zespołu Szkół jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Wiśniowej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Na parterze, przy wejściu głównym w portierni dyżuruje osoba udzielająca informacji.

 W lokalu nie ma wind.