Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

ETAPY REKRUTACJI 2021/2022

 

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie https://warszawa.edu.com.pl

 • od 28 kwietnia od godz. 10:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

 • do oddziału dwujęzycznego: od 17 maja do 31 maja do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu jest jakikolwiek oddział dwujęzyczny, sportowy, itp.)
 • do  pozostałych oddziałów: od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu są wyłącznie oddziały ogólnodostępne)

UWAGA! Po 31 maja wybór oddziałów z oferty szkół jest ograniczony!

Skierowania na badania lekarskie do technikum 

 • od 17 maja do 26 lipca

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

 • 7 czerwca (godzina zostanie ustalona później) 
 • do 17 czerwca – ogłoszenie wyników

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

 • od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 • 22 lipca 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

 • od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15:00

Uwaga! W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy poinformować dyrektora szkoły o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia upływa 25 września.

Lista przyjętych

 • 2 sierpnia do godz. 14:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

składanie wniosków, jeżeli pozostaną wolne miejsca (także w systemie elektronicznym w tym roku):

 • od 3 do 5 sierpnia do 15:00