Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

Komunikat Mazowieckiego Kuratora Oświaty

ETAPY REKRUTACJI 2020/2021

Podgląd oferty rekrutacyjnej w systemie https://warszawa.edu.com.pl

4 czerwca godz. 8:00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

do oddziału dwujęzycznego: od 15 czerwca od godz. 08:00 do 22 czerwca do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu jest jakikolwiek oddział dwujęzyczny, sportowy, itp.)

do  pozostałych oddziałów: od 15 czerwca od godz. 08:00 do 10 lipca do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu są wyłącznie oddziały ogólnodostępne)

Skierowania na badania lekarskie do technikum 

od 15 czerwca od godz. 8:00

do 14 sierpnia do godz. 16:00

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

30 czerwca godz. 10:00 

do 9 lipca  – ogłoszenie wyników

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia poświadczona za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 26 czerwca od godz. 12:00 do 10 lipca do godz. 14:00

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu  (kopia poświadczona za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 31 lipca od godz. 8:00 do 4 sierpnia do godz. 16:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

12 sierpnia  godz. 12:00

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

od 13 sierpnia od godz. 8:00 do 18 sierpnia do godz. 15:00

Uwaga! W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy poinformować dyrektora szkoły o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia upływa 25 września.

Lista przyjętych

19 sierpnia godz. 14:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

W tym roku szkolnym nie odbywa się ten etap.

Jeżeli po 19 sierpnia pozostaną jakiekolwiek wolne miejsca, o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor. Na tym etapie system elektroniczny już nie obsługuje rekrutacji. Wnioski składa się w danej szkole.  Lista wolnych miejsc będzie dostępna na stronie warszawa.edu.com.pl