Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty (dokument dostępny na dole strony).

ETAPY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym m.st. Warszawa https://warszawa.edu.com.pl

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

 • do oddziału dwujęzycznego: od 15 maja do 29 maja do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu jest jakikolwiek oddział dwujęzyczny, sportowy, itp.)

 • do  pozostałych oddziałów: od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00 (jeżeli na podaniu są wyłącznie oddziały ogólnodostępne)

UWAGA! Po 29 maja wybór oddziałów z oferty szkół jest ograniczony!

 

Skierowania na badania lekarskie do technikum

 • od 15 maja do 24 lipca

 

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziału dwujęzycznego w Technikum 

 • 2 czerwca godz. 13:00 
 • do 14 czerwca – ogłoszenie wyników

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły podstawowej)

 • od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00 (preferowane jest złożenie obu dokumentów łącznie niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu)

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 • 21 lipca 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

 • od 21 lipca do 26 lipca do godz. 15:00

Lista przyjętych

 • 27 lipca do godz. 14:00

Uwaga! System nie tworzy żadnej listy rezerwowej.

Rekrutacja uzupełniająca

składanie wniosków, jeżeli pozostaną wolne miejsca (bezpośrednio w szkole – bez systemu elektronicznego):

 • od 31 lipca do 2 sierpnia do 15:00

Lista kandydatów zakwalifikowanych

 • 9 sierpnia 

Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego

 • od 9 sierpnia do 10 sierpnia do godz. 15:00

Lista przyjętych

 • 11 sierpnia do godz. 14:00