1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu: http://warszawa.edu.com.pl (system będzie dostępny pod koniec kwietnia)

  • Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie szkół, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
  • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
  • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

2. Kopie świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, czyli w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! Szczególne osiągnięcia i aktywność na rzecz innych ludzi są punktowane WYŁĄCZNIE na podstawie jednoznacznego wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum, który umożliwia zidentyfikowanie osiągnięcia zgodnie z wykazem Kuratora i ustalenie poziomu osiągnięcia (np. zasięg wojewódzki, powiatowy, miejsce I, laureat, finalista).

3. Oryginały i zaświadczenie lekarskie

Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu zawodowego oraz zaświadczenie lekarskie (w technikum) kandydat składa w szkole, do której został zakwalifikowany, po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie oznacza skreślenie z listy i uwolnienie miejsca dla rekrutacji uzupełniającej.

Na tym etapie należy złożyć jeszcze:

  • kwestionariusz szkolny (będzie dostępny na stronie szkoły)
  • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne

Wyciąg informacji z ustawy:

Art. 20s.  Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „wnioskiem”, składa się odpowiednio do dyrektora:

1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, a w przypadku wyboru publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;

(…)

Art. 20t. 1.  Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;

4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio:

a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 20k ust. 1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,

d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8,

e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

g) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

h) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 2.

3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-g, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

5.  Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-g, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

6.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.