1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Rekrutacja odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu: http://warszawa.edu.com.pl

  • Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie szkół, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
  • Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
  • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

2. Kopie świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, czyli w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! Szczególne osiągnięcia i aktywność na rzecz innych ludzi są punktowane WYŁĄCZNIE na podstawie jednoznacznego wpisu na świadectwie ukończenia szkoły, który umożliwia zidentyfikowanie osiągnięcia zgodnie z wykazem Kuratora i ustalenie poziomu osiągnięcia (np. zasięg wojewódzki, powiatowy, miejsce I, laureat, finalista) oraz roku szkolnego, w którym konkurs się odbył.  link do strony

3. Oryginały i zaświadczenie lekarskie

Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu zawodowego oraz zaświadczenie lekarskie (w technikum) kandydat składa w szkole, do której został zakwalifikowany, po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie oznacza skreślenie z listy.

Na tym etapie należy złożyć jeszcze:

  • kwestionariusz szkolny (będzie dostępny na stronie szkoły)
  • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne