UWAGA! Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o godz. 13:30.

Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku.

Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do sal.

Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie mają tylko te osoby, które poinformują szkołę o przyczynie swojej nieobecności najpóźniej w dniu 7 czerwca  (mail na adres rekrutacja@tm1.edu.pl). NIEOBECNOŚĆ na sprawdzianie eliminuje kandydata z rekrutacji do wszystkich oddziałów dwujęzycznych.

Kandydat do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych. Punkty ze sprawdzianu przemnożone przez współczynnik 0,27 są doliczane do pozostałych punktów (świadectwo i egzamin). Kandydat musi osiągnąć minimalny próg punktów określony przez szkołę. W roku szkolnym 2024/2025 próg zaliczeniowy został ustalony na 30%. Ze sprawdzianu można uzyskać 95 punktów = 25,65 punktów rekrutacyjnych. Zalicza 28,5 pkt ze sprawdzianu co daje 7,695 punktów rekrutacyjnych.

Sprawdzian jest organizowany wspólnie z innymi warszawskimi szkołami prowadzącymi kształcenie dwujęzyczne. Kandydat zgłasza się na test do szkoły, której oddział dwujęzyczny ma jako pierwszy na swoim wniosku rekrutacyjnym (na najwyższej pozycji na liście oddziałów).

Test kompetencji obejmuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne z poziomu B1+. Testy z lat ubiegłych / przykładowe zadania są dostępne w XXXIII LO im. M. Kopernika, ul. Bema 76 (Tel.: +22 632 75 70).


Od roku szkolnego 2019/2020 w Technikum Mechatronicznym nr 1 prowadzimy nabór do oddziału dwujęzycznego. Jest to oddział ze zwiększoną liczbą godzin nauczania języka angielskiego, którego absolwenci powinni osiągnąć poziom C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

W oddziale dwujęzycznym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Zajęcia prowadzone w dwóch językach zostaną określone w każdym roku szkolnym po analizie możliwości kadrowych.