Sprawdzian odbędzie się o godz. 10:00 lub 14:00. Podział na poszczególne godziny zostanie dokonany po zamknięciu etapu składania wniosków. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 30.06.2020 (wtorek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej pół godziny przed wyznaczoną godziną. Na stronie szkoły oraz tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły umieszczone będą listy z przydziałem do sal. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną.

Drugi termin sprawdzianu to 30 lipca godz. 10:00 i dotyczy on wyłącznie kandydatów, którzy do dnia 30 czerwca złożyli w szkole informację o braku możliwości przystąpienia do sprawdzianu w dniu 30 czerwca.

Od roku szkolnego 2019/2020 w Technikum Mechatronicznym nr 1 prowadzimy nabór do oddziału dwujęzycznego. Jest to oddział ze zwiększoną liczbą godzin nauczania języka angielskiego, którego absolwenci powinni osiągnąć poziom C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

W oddziale dwujęzycznym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Zajęcia prowadzone w dwóch językach zostaną określone w każdym roku szkolnym po analizie możliwości kadrowych.

Kandydat do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych. Punkty ze sprawdzianu przemnożone przez współczynnik 0,27 są doliczane do pozostałych punktów (świadectwo i egzamin). Kandydat musi osiągnąć minimalny próg punktów określony przez szkołę. W roku szkolnym 2020/2021 próg zaliczeniowy został ustalony na 30%. Ze sprawdzianu można uzyskać 95 punktów = 25,65 punktów rekrutacyjnych. Zalicza 28,5 pkt czyli 7,695 punktów rekrutacyjnych.

Sprawdzian jest organizowany wspólnie z innymi szkołami prowadzącymi kształcenie dwujęzyczne. Kandydat zgłasza się na test do szkoły, której oddział dwujęzyczny ma jako pierwszy na swoim wniosku rekrutacyjnym.