UWAGA! Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 3 czerwca 2022 r. – 9:30 i 13:30.

9:30 – kandydaci, których nazwiska zaczynają się od liter A – N

13:30 – kandydaci, których nazwiska zaczynają się od liter O – Ż

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego w Technikum proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:15 / 13:15. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku.

Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do sal.

Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie mają tylko te osoby, które poinformują szkołę o przyczynie swojej nieobecności najpóźniej w dniu 3 czerwca  (mail na adres rekrutacja@tm1.edu.pl). NIEOBECNOŚĆ na sprawdzianie eliminuje kandydata z rekrutacji do wszystkich oddziałów dwujęzycznych.

Kandydat do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych. Punkty ze sprawdzianu przemnożone przez współczynnik 0,27 są doliczane do pozostałych punktów (świadectwo i egzamin). Kandydat musi osiągnąć minimalny próg punktów określony przez szkołę. W roku szkolnym 2022/2023 próg zaliczeniowy został ustalony na 30%. Ze sprawdzianu można uzyskać 95 punktów = 25,65 punktów rekrutacyjnych. Zalicza 28,5 pkt ze sprawdzianu co daje 7,695 punktów rekrutacyjnych.

Sprawdzian jest organizowany wspólnie z innymi szkołami prowadzącymi kształcenie dwujęzyczne. Kandydat zgłasza się na test do szkoły, której oddział dwujęzyczny ma jako pierwszy na swoim wniosku rekrutacyjnym.

Test kompetencji obejmuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne z poziomu B1+. Testy z lat ubiegłych / przykładowe zadania są dostępne w XXXIII LO im. M. Kopernika, ul. Bema 76 (Tel.: +22 632 75 70).


Od roku szkolnego 2019/2020 w Technikum Mechatronicznym nr 1 prowadzimy nabór do oddziału dwujęzycznego. Jest to oddział ze zwiększoną liczbą godzin nauczania języka angielskiego, którego absolwenci powinni osiągnąć poziom C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

W oddziale dwujęzycznym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Zajęcia prowadzone w dwóch językach zostaną określone w każdym roku szkolnym po analizie możliwości kadrowych.