Oferta konkursów 2018-2019 [PDF]

Nazwa konkursu Zespół Opis olimpiady/konkursu
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny WAT „Archimedes” matematyczny Konkurs organizowany przez Wojskową Akademię Techniczną, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz ujawnianie młodych talentów. Laureaci konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów rankingowych w przypadku ubiegania się o podjęcie cywilnych studiów WAT.
Ogólnopolski konkurs matematyczny MATANDO matematyczny konkurs realizowany przez Politechnikę GliwickąŚląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zorganizowała V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Mat@ndo”  – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR matematyczny Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (podział na kategorie wiekowe). Celem konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów na całym świecie. Wspólna data konkursu i jednolite zadania dla wszystkich krajów jest manifestacją matematyczną o charakterze intelektualnej zabawy.
Międzynarodowe zawody matematyczne NaBoj matematyczny Náboj to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań.Specyficzna struktura Náboja powoduje, że zawody są interesujące zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy.
MAT Ogólnopolski Konkurs Matematyczny matematyczny MAT jest konkursem matematycznym znanym wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne
Olimpiada Przedsiębiorczości matematyczny Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i przedsiębiorczym charakterze. Nauczyciele matematyki udzielą wsparcia uczniom podczas realizacji treści dotyczących matematyki finansowej.
Rozrywki Matematyczne matematyczny Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów. Traktuje matematykę „z przymrużeniem oka”. Składa się z dwóch etapów. I etap koordynują nauczyciele w szkole. Etap finałowy odbywa się w szkole organizatora, biorą w nim udział najlepsi uczniowie.
Olimpiada matematyczna matematyczny Zawody Olimpiady są trójstopniowe. Zawody I stopnia (wstępne) polegają na samodzielnym rozwiązaniu w domu trzech serii zadań. Zawody II stopnia (okręgowe) trwają dwa dni, każdego jest pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Zawody III stopnia (centralne) trwają cztery dni
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego humanistyczny Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest konkursem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej działanie opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, mającej na celu rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Uczeń w pierwszym etapie pisze w domu pracę na wybrany z listy temat, w drugim etapie – okręgowym – też pisze pracę, test językowy i odpowiada ustnie.
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej humanistyczny Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej. Uczestnicy rozwiązują test, piszą esej, przeprowadzają wywiad.
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie humanistyczny Olimpiada Wiedzy o rodzinie wpisuje się w promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży ma skłonić ją do zainteresowania się problematyką małżeństwa i rodziny, a przez to zachęcić młodzież do uczęszczania na lekcje Wychowania do życia w rodzinie. Założeniem Organizatora Olimpiady jest również promowanie polityki prorodzinnej państwa, co znajduje swój mocny akcent w Programie Olimpiady.
Olimpiada Medialna humanistyczny Olimpiada skierowana jest do uczniów, których interesuje skuteczne komunikowanie się, którzy dobrze czują się na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach z wiedzy o kulturze, historii i informatyce, są obeznani z zasadami wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji, a przy tym fascynują się mediami społecznościowymi.
Olimpiada Artystyczna humanistyczny Olimpiada skierowana jest do uczniów o zainteresowaniach artystycznych. Eliminacje dotyczą osobno tych, których interesuje historia muzyki, osobno tych, którzy wolą historię sztuki (malarstwo, rzeźbę, architekturę). Uczniowie w etapie szkolnym rozwiązują test i piszą pracę do wskazanego tekstu kultury, przygotowują też tzw. temat własny, potrzebny do kolejnego etapu. Olimpiada wymaga szerokiej i szczegółowej wiedzy z wybranej dziedziny od antyku po współczesność.
Konkurs na Innowacje Techniczne humanistyczny Konkurs na młodzieżowe innowacje, realizowany w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież”, adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska lokalnego. Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
Konkurs „Ortografia na medal” humanistyczny Konkurs dla miłośników polszczyzny, dobrze znających zasady ortografii, poprawności gramatycznej, frazeologię. Są trzy etapy: szkolny (dyktando), dzielnicowy (dyktando i test), wojewódzki (też dyktando i test).
Konkursy recytatorskie humanistyczny Uczniowie o dobrej dykcji i zacięciu aktorskim mogą się wykazać na szczeblu warszawskim i wojewódzkim. Przed konkursami pani Beata Walczak prowadzi z chętnymi ćwiczenia. Co roku nasi uczniowie odnoszą w tej dziedzinie sukcesy.
Warszawski Konkurs  Wiedzy o Filmie humanistyczny Konkurs międzyszkolny, organizowany przez XCLX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta. Uczniowie rozwiązują test z wiedzy  o teorii, historii i języku filmu.
Konkurs Katyński humanistyczny Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat zbrodni katyńskiej. Dla zdobywców pierwszych miejsc nagrodą jest wyjazd na pielgrzymkę do Katynia i Smoleńska.
Konkurs Jednego Wiersza humanistyczny Uczniowie do konkursu zgłaszają swój jeden wiersz o dowolnej treści.
Konkurs na Opowiadanie humanistyczny To konkurs dla piszących opowiadania. Tematyka jest dowolna, długość do ośmiu stron. Opowiadania umieszczane są później w „Antologii twórczości uczniów ZSLiT nr 1”.
Konkurs Poprawnej Polszczyzny humanistyczny Konkurs ma formę testu językowego.
Konkurs Wiedzy Biblijnej humanistyczny Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Za przeprowadzenie pierwszego z nich odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Biblijne „zmagania” kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Na laureatów czekają, między innymi, indeksy na uczelnie wyższe na różne kierunki studiów oraz inne wspaniałe nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe.
Olimpiada Wiedzy Technicznej mechatroniczny Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Adresatem OWT są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej mechatroniczny Olimpiada jest rozgrywana w następujących grupach tematycznych: – elektrycznej, – elektronicznej, – mechatronicznej, – teleinformatycznej, – elektroniki i informatyki medycznej, – informatycznej. Celem olimpiady jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania wiedzą odnośnej grupy tematycznej. Adresatem konkursu jest młodzież szczególnie uzdolniona w powyższych dziedzinach.
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości mechatroniczny Organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszanie projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.
Elektryzująca Pasja mechatroniczny  Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowali najbardziej innowacyjne projekty, powiązane z techniką.
Turniej Maszyn Wiatrowych mechatroniczny Turniej Maszyn Wiatrowych polega na zbudowaniu (zgodnie z regulaminem, rysunkiem technicznym) modelu turbiny przetwarzającej energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną.
Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny mechatroniczny Organizatorem konkursu jest ZSSiL nr 3, ul. Włościańska 35 w Warszawie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik mechatronik z województwa mazowieckiego.
Konkurs wewnątrzszkolny CAD mechatroniczny Konkurs przeznaczony dla wszystkich  uczniów naszej szkoły zainteresowanych mechatroniką
Konkurs wewnątrzszkolny mechatroniczny mechatroniczny Konkurs przeznaczony dla wszystkich  uczniów naszej szkoły zainteresowanych mechatroniką
Olimpiada Języka Niemieckiego język obcy II Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.
Ważnym celem jest również aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania jak również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii germańskiej.
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckigo – Deutschfreund język obcy II Celem ogólnopolskiego konkursu Deutschfreund jest promocja uzdolnionej językowo młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych krajami niemieckojęzycznymi, nauką języka niemieckiego oraz rozwijania różnych sprawności językowych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami.
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckigo – Sprachdoktor język obcy II Celem ogólnopolskiego konkursu Sprachdoktor jest promocja uzdolnionej językowo młodzieży oraz rozwijanie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych krajami niemieckojęzycznymi, nauką języka niemieckiego oraz rozwijania różnych sprawności językowych poprzez stworzenie im możliwości do intelektualnego współzawodnictwa z rówieśnikami.
Olimpiada Języka Rosyjskiego język obcy II Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem rosyjskim oraz poznanie kultury, literatury tego kraju.
Ważnym celem jest również aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania jak również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii rosyjskiej
Warszawska Olimpiada Młodzieży wychowanie fizyczne W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży bierzemy udział w następujących dyscyplinach sportowych: indywidualne biegi przełajowe, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, lekka atletyka, tenis stołowy, pływanie.
Olimpiada Języka Angielskiego język obcy I Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu; etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski; składa się z części pisemnie i ustnej; obowiązuje lista lektur do przeczytania dla osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego. Etap szkolny to zadania leksykalno-gramatyczne o bardzo wysokim stopniu trudności.
Juvenes Translatores (losowanie do udziału) język obcy I Przekład tekstu z języka obcego na język polski; wybór szkół zgłoszonych do konkursu odbywa się w drodze losowania.
Daj dobry przekład język obcy I Przekład tekstu z języka angielskiego na polski; dwa poziomy zaawansowania (B1/B1+ i B2/C1); dozwolone korzystanie ze słownika papierowego na wyższym poziomie.
Olimpiada Fizyczna fizyczny Olimpiada składa się z trzech etapów:  korespondencyjnego, okręgowego i ogólnopolskiego, a każdy etap składa się z dwóch części. W etapie korespondencyjnym w części I uczniowie rozwiązują 15 krótkich zadań teoretycznych, w części II – trzy z czterech dłuższe zadania teoretyczne oraz dwa wybrane z trzech zadania doświadczalne. Rozwiązania przesyłają do odpowiednich komitetów okręgowych olimpiady. W zawodach II stopnia wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań. Wszyscy zakwalifikowani do zawodów III stopnia (ogólnopolskiego) uczestniczą w części doświadczalnej i teoretycznej, które są rozgrywane w ciągu dwóch kolejnych dni. W czasie zawodów III stopnia wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam zestaw zadań.
Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” fizyczny Konkurs składa się z jednego etapu, który odbywa się w szkole. Na etapie ponadgimnazjalnym konkurs rozgrywany jest na 3 poziomach: klasy pierwsze, drugie oraz trzecie i czwarte .W ciągu 75 minut należy rozwiązać 30 zadań obliczeniowych i problemowych (podanych jest pięć odpowiedzi do wyboru). Konkurs wzorowany jest na matematycznym „Kangurze”.
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” fizyczny Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbywa się w szkole. Zestaw zadań zawiera zadania zamknięte i zadanie opisowe. Test jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego(od 0 do 8 punktów).Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania.
II  Stołeczna Olimpiada Fizyczna fizyczny Olimpiada słada się z trzech etapów, Pierwszy i drugi etap odbywa sieę w szkole, uczestnicy rozwiązują arkusz konkursowy składający się z zadań otwartych i zamkniętych- czas 120 minut, etap trzeci odbywa sie w siedzibie organizatora. składa się z dwóch części teoretycznej – polegającej na rozwiązaniu zadań ustrukturyzowanych w czasie 90 minut oraz z części doświadczalnej – polegającej na rozwiązaniu arkusza z zadaniami doświadczalnymi w czasie 90 minut, których rozwiązanie opierać się będzie na wyjaśnieniu określonych zjawisk i opracowaniu wyników pomiarów przedstawionych w zadaniu
. Orgniazatorem jest Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie .
Net Riders CISCO informatyczny Konkurs obejmuje zasięgiem Europę oraz Federację Rosyjską. Zakres zagadnień z kursów: CCNA – poziom przygotowany z myślą o certyfikacji CCNA i otwarty dla studentów, którzy odbywają aktualnie 3. lub 4. kurs CCNA, bądź go niedawno ukończyli, CCENT – poziom przygotowany z myślą o certyfikacji CCENT i otwarty dla studentów, którzy odbywają aktualnie 1. lub 2. kurs CCNA, bądź go niedawno ukończyli, IT Essentials – poziom przygotowany z myślą o kursie IT Essentials i otwarty dla studentów, którzy odbywają aktualnie kurs IT Essentials, bądź go niedawno ukończyli
ITE Net Riders Cisco informatyczny Konkurs obejmuje zasięgiem Europę oraz Federację Rosyjską, zakres zagadnień z kursów: CCNA – poziom przygotowany z myślą o certyfikacji CCNA i otwarty dla studentów, którzy odbywają aktualnie 3. lub 4. kurs CCNA bądź go niedawno ukończyli CCENT – poziom przygotowany z myślą o certyfikacji CCENT i otwarty dla studentów, którzy odbywają aktualnie 1. lub 2. kurs CCNA bądź go niedawno ukończyli IT Essentials – poziom przygotowany z myślą o kursie IT Essentials i otwarty dla studentów, którzy odbywają aktualnie kurs IT Essentials bądź go niedawno ukończyli.
Konkurs „Bóbr” informatyczny Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
Olimpiada informatyczna informatyczny Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej informatyczny Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, organizowana przez AGH, jest największą i najstarszą tego typu olimpiadą z zakresu nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją oraz mechatroniką. Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei jest podzielony na część praktyczną i ustną.
Olimpiada cyfrowa informatyczny Celem Olimpiady jest umożliwianie uczniom uzdolnionym informatycznie rozwijania ich talentów i pogłębiania wiedzy informatycznej.
IT i Cyberbezpieczeństwo informatyczny Obejmuję wiele dziedzin IT od znajomości języków programowania, konfiguracji systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.
Potyczki młodych adminów informatyczny Konkurs szczególnie przydatne przyszłym informatykom i teleinformatykom – wiedza i umiejętności objęte konkursem wchodzą w zakres kwalifikacji E.13 “Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami“.
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości techniczna Organizatorem olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszanie projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.
Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej informatyczny Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna informatyczny Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” informatyczny nterdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu elektryki i elektroniki, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów.
Konkurs Programistyczny HackHeroes informatyczny Szkoły średnie z całej Polski podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania będą rywalizowały, tworząc aplikacje rozwiązujące problemy społeczne. Zespoły mogą liczyć od 1 do 5 osób. Partnerami konkursu są SAP SE, Transparent Data, zaś wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Moja Wiedza o II Wojnie Światowej interdyscyplinarny Konkurs przeznaczony  dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem II wojny światowej. Polega na wypełnieniu testu z wiedzy, w każdym roku szkolnym konkurs poświęcony jest wybranemu zagadnieniu z tego okresu historycznego..
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Konkurs przeznaczonych dla wszystkich chętnych uczniów klas programowo ostatnich.
Konkurs Katyń – Prawda i Pamięć interdyscyplinarny Konkurs przeznaczony dla wszystkich chętnych  zainteresowanych tematyką. Uczestnik konkursu wykonuje  pracę na temat Katynia w dowolnej formie – album, prezentacja multimedialna, praca graficzna, plakat.
Warszawa Jakiej Nie Znamy – Konkurs Fotograficzny interdyscyplinarny Szkolny konkurs fotograficzny, adresatami są wszyscy chętni zainteresowani historią Warszawy i fotografią.
Olimpiada Solidarności interdyscyplinarny Konkurs historyczny dla uczniów II klas LO i III klas technikum. Celem tego konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat historii najnowszej Polski w tym w szczególności genezy przemian demokratycznych w Polsce. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych tematyką.
Konkurs chemiczny interdyscyplinarny Konkurs w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy Office365. Konkurs przedmiotowy – praktyczne aspekty znajomości wybranych procesów chemicznych.
Konkurs o tematyce prozdrowotnej interdyscyplinarny Konkurs w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy Office365. Konkurs przedmiotowy o tematyce prozdrowotnej.
Olimpiada Przedsiębiorczości interdyscyplinarny Nowoczesny projekt o społecznym i przedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Skierowana do uczniów zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką.   Szczegóły – przykłady zadań, testy na stronie.
Ja Titan interdyscyplinarny Symulacja komputerowa  JA TITAN pozwala na zarządzanie wirtualną firmą. Projekt przeznaczony dla uczniów, którzy chcą podejmować decyzje gospodarcze. Preferowani uczniowie wykonujący zadania terminowo, posiadający analityczne myślenie, lubiący ryzyko.
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach interdyscyplinarny Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.
Olimpiada Historyczna interdyscyplinarny Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Przeznaczona dla szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych historią uczniów.