• Stypendium szkolne
 • Zasiłek szkolny
 • „Wyprawka szkolna”
 • Stypendium „Posiłek dla ucznia”
 • Rada Rodziców – zapomoga, dofinansowanie wycieczki szkolnej, dofinansowanie obiadów szkolnych.

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty,  uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 oraz wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w szkole do 16 września 2019 r.

Przyjmowanie wniosków:

Wnioski składa się u pedagogów.

Pedagodzy szkolni oraz psycholog szkolny będą również przyjmować wnioski i służyć pomocą w ich wypełnianiu 4 września w sali nr 204 (II piętro), w godz. od 17.30 do 19.00.

Należy korzystać tylko z załączonych wniosków – wnioski powinny być drukowane dwustronnie.

Wniosek powinien być wypełniony dokładnie, czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

Uczniowie pełnoletni wypełniają wniosek we własnym imieniu.

Ważne informacje:

 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto, przy czym do dochodu nie wliczamy świadczenie 500+.  Przekroczenie kryterium dochodowego jest równoznaczne z odmową otrzymania stypendium.
 • W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania, zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności, zaświadczenie z bursy lub oświadczenie o miejscu zamieszkania – wzór w załączniku).
 • W przypadku, kiedy uczeń mieszka poza Warszawą, rodzic składa wniosek w gminie, w której zamieszkuje.
 • Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne (z sierpnia) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, a jeżeli nie posiadają takiego zaświadczenia, powinny napisać oświadczenie.
 • Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być: zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, oświadczenie – zgodne z wzorem umieszczonym w załączniku.
 • Wysokość dochodu powinna być podana w kwocie netto.
 • Wypełniając „oświadczenie o dochodach”, rodzice powinni przy danym dochodzie wpisać łączną sumę przypadającą na wszystkich członków rodziny, np. jeśli w rodzinie jest troje dzieci i na każde z tych dzieci został przyznany zasiłek rodzinny, to do tabeli należy wpisać łączną sumę tego zasiłku.
 • Jeśli wnioskodawca w sierpniu przekroczył kryterium dochodowe, ale utracił pracę, to podaje dochód z września.

——————————————————————————————————————

Stypendium Posiłek dla ucznia

Pomoc w formie posiłku mogą uzyskać uczniowie, którzy:

– nie uzyskali świadczenia (w formie zakupu posiłku) z Ośrodka Pomocy Społecznej

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Tryb i sposób udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania:

– wniosek o przyznanie refundacji obiadów w szkole składają: rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciel – wychowawca, pedagog

– wniosek kierowany do Dyrektora szkoły należy składać u pedagoga szkolnego, w terminie – do 16 września 2019 (na I semestr), do 16 grudnia 2019 (na II semestr).

Złożone wnioski rozpatrywane są przez Szkolną Komisję Stypendialną

————————————————————————————————————

Stypendium Wyprawka Szkolna

Stypendium – Wyprawka szkolna jest wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole do dnia 11 września 2019 r. Wnioski przyjmuje pedagog szkolny Krystyna Sławińska.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wartość dofinansowania dla ucznia: 445 zł.
——————————————————————————————————————–

RADA RODZICÓW – ZAPOMOGA, DOFINANSOWANIE WYCIECZKI SZKOLNEJ, DOFINANSOWANIE POSIŁKU W SZKOLE

Kto może otrzymać pomoc

Pomoc ze środków Rady Rodziców  może być udzielona uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej lub z powodu zdarzenia losowego. Pomoc ta może być udzielona w formie pieniężnej – zapomoga lub może pokryć częściowo lub w całości wycieczkę szkolną, bądź dofinansować obiady szkolne.

Kto składa wniosek

 • rodzic ucznia, bądź opiekun prawny;
 • pełnoletni uczeń;
 • nauczyciel zatrudniony w szkole;

Warunki ubiegania się o pomoc

 • Pomoc przyznaje się na wniosek kierowany do Rady Rodziców.
 • Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzająca trudną sytuację materialną ucznia.
 • Stypendium przyznaje Rada Rodziców.

Wniosek Rada Rodziców