Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk zawodowych w Technikum Mechatronicznym nr 1:

 • Zbigniew Niedbała
 • Agnieszka Sokół
 • Karolina Dołomisiewicz (tylko praktyki zagraniczne)

KLASY III – PRAKTYKI KRAJOWE

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 3 Technikum Mechatronicznego odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w terminie: 04.05.2021 – 31.05.2021. Szkoła posiada bazę firm, z którymi współpracuje w ramach realizacji praktyk zawodowych w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik. Są to między innymi takie firmy jak:

 • w branży IT:  Cisco Polska, Atos, NCR, Noa Tech, CBSG Polska, Intelligent Logistic Solutions, Tramwaje Warszawskie, Modecom, Axus Komputer, GIGA Multimedia, Diebold Nixdorf, HNS Systems, Sienna Hotel, Akademia www, WIT WSISiZ, Pedagogium, S&S Media, KompMedia, Danone oraz wiele innych,
 • w branży mechatronicznej: Toyota Motor Poland, Tobzamer, AMS International, Dr Johannes Heidenhain, Avia, INS-Tom, Bosch Rextroth, WNC, Polfa, LOTTE Wedel, ATMSolutions, ArcelorMittal, PCO, FESTO, SAKS-Pol, PKP Intercity, Metro Warszawskie, Elmark Automatyka S.A., Polfa Warszawa S.A., Graham Packaging Poland, Mechatronik, PIT-Radwar S.A. i inne.

W ramach przygotowania do praktyki zawodowej:

 • wszyscy uczniowie klas III technikum przygotują swoje cv  najpóźniej do dnia 30.11.2020 można skorzystać z formularza Europass CV: pomocny link: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae (CV utworzone na stronie należy wyeksportować do pdf i w tym formacie wysłać, jeśli zostanie utworzone w innym formacie, nie będzie możliwości dokonania ewentualnych poprawek). Uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny do Las Palmas złożą Europass CV w języku angielskim w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu. 
 • uczniowie złożą do skarbnika lub przewodniczącego klasy po 3,50 zł na Dzienniczki Praktyk najpóźniej do dnia 30.11.2020.  Przewodniczący klas dostarczą złożone pieniądze do Kierownika Szkolenia Praktycznego, który zamówi Dzienniczki Praktyk w drukarni (uczniowie wyjeżdżający na praktyki zagraniczne  na Wyspy Kanaryjskie w listopadzie składają pieniądze na dzienniczki do 30.10.2020).

Pod koniec września 2020 oraz w marcu 2021 p. Zbigniew Niedbała odwiedzi każdą klasę III na godzinie wychowawczej, opowie o procedurze organizowania praktyk oraz odpowie na wszelkie pytania.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące praktyk zawodowych można wyjaśnić w pokoju:

 • 110 –  P. Zbigniew Niedbała
 • 100 – P. Agnieszka Sokół

lub elektronicznie:

Wszelkie dokumenty związane z praktykami wysyłamy tylko na w/w adresy e-mail (nie na inne adresy lub przez dziennik).

 

Procedura zgłaszania samodzielnie znalezionych firm:

Zachęcamy uczniów do podjęcia próby samodzielnego poszukania sobie firmy, w której chcieliby odbyć praktyki zawodowe we własnym zakresie. Będzie to okazja do zdobycia dodatkowego doświadczenia w obszarze poruszania się po rynku pracy (przygotowanie cv, rozmowa kwalifikacyjna, negocjowanie programu praktyk i zakresu obowiązków). Często jest to też możliwość ubogacania szkolnej bazy firm.

W przypadku, gdy uczeń chciałby zaproponować firmę, z którą sam nawiązał kontakt, należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się w załączniku poniżej na podane wyżej adresy e-mail.

Czas oczekiwania na propozycje własne uczniów to 31.10.2020

Przed pierwszą wizytą w firmie należy wydrukować  dokumenty:

 • PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
 • PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W trakcie wizyty w firmie należy ustalić, czy firma może podpisać Umowę w zaproponowanej przez szkołę formie. Jeśli firma zgadza się na podpisanie zaproponowanej wersji Umowy, można poprosić o jej podpisanie i dostarczenie do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole w celu podpisania jej przez Dyrektora Szkoły. Należy również przedstawić opiekunowi praktyk ze strony firmy PROPOZYCJE PROGRAMU PRAKTYK i poprosić o zmodyfikowanie tego programu (treści zaznaczone w pliku na żółto), dostosowując go do zakresu działalności firmy (niektóre treści i zadania zawodowe można usunąć z programu). Umowę oraz zmodyfikowany Program Praktyk w 2 egzemplarzach (dla firmy i dla szkoły) należy przedłożyć do zatwierdzenia w szkole najpóźniej do dnia 31.01.2021 r.

Dla uczniów, którzy nie podejmą próby znalezienia sobie firmy, szkoła przedstawi propozycję firm ze szkolnej bazy firm w miesiącach: luty – marzec (po ustaleniu liczby niezbędnych miejsc praktyk i nawiązaniu kontaktu z firmami). Po dopasowaniu do firm uczniowie otrzymają podpisane przez Dyrektora Szkoły Umowy o Praktykę Zawodową i zgłoszą się do wybranej firmy na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu podpisania Umowy i zatwierdzenia Programu Praktyki Zawodowej, a następnie dokumenty te dostarczą do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole.

______________________________________________________________________________

KLASY III – PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Obecnie w ZSLiT nr 1 realizuje się 2 projekty Erasmus+:

 • projekt Erasmus+ 2019-1-PL01-KA116-061936 pt. ” Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy.” 
 • projekt Erasmus+ 2020-1-PL01-KA116-079334 pt. „Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość.”

Koordynatorem projektów jest p. Katarzyna Talmont. Osobą nadzorującą realizację projektów w szkole jest p. Karolina Dołomisiewicz.

W ramach w/w projektów w roku szkolnym 2020/21 przewidziane są następujące wyjazdy:

 • 09/11/2020 – 27/11/2020: Las Palmas, Hiszpania – 8 uczniów (4 informatyków + 4 mechatroników)
 • 03/05/2021 – 28/05/2021: Rimini, Włochy – 12 uczniów (8 informatyków + 4 mechatroników)
 • 03/05/2021 – 28/05/2021: Valletta, Malta – 8 uczniów (4 informatyków + 4 mechatroników)
 • 03/05/2021 – 28/05/2021: Oulu, Finlandia – 4 uczniów (2 informatyków + 2 mechatroników)

O terminach i sposobie przeprowadzania rekrutacji uczniowie będą informowani w osobnych wpisach.

UWAGA: ze względu na stan epidemiologiczny w Polsce i krajach partnerskich oraz regulacje prawne, m.in. Rozporządzenie  Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, istnieje ryzyko, że w/w wyjazdy nie odbędą się. 


ZAŁĄCZNIKI: