Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk w Technikum Mechatronicznym nr 1:

 • technik informatyk – Karolina Dołomisiewicz, Agnieszka Sokół
 • technik mechatronik – Zbigniew Niedbała

KLASY III – oba zawody

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 3 Technikum Mechatronicznego odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w terminie: 04.05.2020 – 29.05.2020. Szkoła posiada bazę firm, z którymi współpracuje w ramach realizacji praktyk zawodowych w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik. Są to miedzy innymi takie firmy jak:

 • w branży IT:  Cisco Polska, Modecom, NTT, Yamo, Axus Komputer, Gigamultimedia, Diebold Nixdorf, HNS Systems, Sienna Hotel, Akademia www, WSISiZ, Pedagogium, S&S Media, KompMedia oraz wiele innych,
 • w branży mechatronicznej: Toyota Motor Poland, Tobzamer, AMS International, Dr Johannes Heidenhain, Avia, INS-Tom, Bosch Rextroth, WNC, Polfa, LOTTE Wedel, ATMSolutions, ArcelorMittal, PCO, FESTO, SAKS-Pol, PKP Intercity i inne.

Zachęcamy jednak uczniów do podjęcia próby poszukania sobie firmy, w której chcieliby odbyć praktyki zawodowe we własnym zakresie. Będzie to okazja do zdobycia dodatkowego doświadczenia w obszarze poruszania się po rynku pracy (przygotowanie cv, rozmowa kwalifikacyjna, negocjowanie programu praktyk i zakresu obowiązków). Często jest to też możliwość ubogacania szkolnej bazy firm.

W przypadku, gdy uczeń chciałby zaproponować firmę, z którą sam nawiązał kontakt, należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się w załączniku poniżej na adres:

PROSZĘ WYSYŁAĆ WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI TYLKO NA PODANE POWYŻEJ MAILE – nie na inne adresy mailowe!!!

Czas oczekiwania na propozycje własne uczniów to 30.11.2019

Przed pierwszą wizytą w firmie należy wydrukować  dokumenty:

 • PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
 • PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W trakcie wizyty w firmie należy ustalić, czy firma może podpisać Umowę w zaproponowanej przez szkołę formie. Jeśli firma zgadza się na podpisanie zaproponowanej wersji Umowy, można poprosić o jej podpisanie i dostarczenie do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole w celu podpisania jej przez Dyrektora Szkoły. Należy również przedstawić opiekunowi praktyk ze strony firmy PROPOZYCJE PROGRAMU PRAKTYK i poprosić o zmodyfikowanie tego programu (treści zaznaczone w pliku na żółto), dostosowując go do zakresu działalności firmy (niektóre treści i zadania zawodowe można usunąć z programu). Umowę oraz zmodyfikowany Program Praktyk w 2 egzemplarzach (dla firmy i dla szkoły) należy przedłożyć do zatwierdzenia w szkole najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.

Dla uczniów, którzy nie podejmą próby znalezienia sobie firmy, szkoła przedstawi propozycję firm ze szkolnej bazy firm w miesiącach: luty – marzec (po ustaleniu liczby niezbędnych miejsc praktyk i nawiązaniu kontaktu z firmami). Uczniowie Ci otrzymają podpisane przez Dyrektora Szkoły Umowy o Praktykę Zawodową i zgłoszą się do wybranej przez siebie firmy na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu podpisania Umowy i zatwierdzenia Programu Praktyki Zawodowej, a następnie dokumenty te dostarczą do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole.

W ramach przygotowania do praktyki zawodowej:

 • wszyscy uczniowie klas III technikum przygotują swoje cv w formularzu Europass cv najpóźniej do dnia 30.11.2019  – pomocny link: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae CV utworzone na stronie należy wyeksportować do pdf i w tym formacie wysłać (jeśli zostanie utworzone w innym formacie, nie będzie możliwości dokonania ewentualnych poprawek). Uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny do Las Palmas złożą Europass CV w języku angielskim w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu. 
 • uczniowie złożą do skarbnika lub przewodniczącego klasy po 3,50 zł na Dzienniczki Praktyk najpóźniej do dnia 30.11.2019.  Przewodniczący klas dostarczą złożone pieniądze do Kierownika Szkolenia Praktycznego, który zamówi Dzienniczki Praktyk w drukarni (uczniowie wyjeżdżający na praktyki zagraniczne  na Wyspy Kanaryjskie w listopadzie składają pieniądze na dzienniczki do 19.10.2019).

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące praktyk zawodowych można wyjaśnić w pok.:

 • 114 – technik informatyk (P. Karolina Dołomisiewicz)
 • 100 – technik informatyk (P. Agnieszka Sokół)
 • 110 – technik mechatronik (P. Zbigniew Niedbała)

Informujemy również, że na wiosnę 2020r., w terminie 04.05.2020 – 29.05.2020,  odbędą się kolejne praktyki zagraniczne w ramach projektu Erasmus+. 3 grupy uczniów będą mogły pojechać na praktyki zawodowe do następujących krajów:

 • Włochy –  16 osób, 8 informatyków + 8 mechatroników
 • Anglia  – 8 osób, informatycy
 • Malta –  8 osób, 4 informatyków + 4 mechatroników

Rekrutacja na staż zagraniczny będzie przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia 2019.


KLASY II – technik informatyk

W związku ze zmianami w podstawie programowej, w roku szkolnym 2018/19 oraz 2019/20 uczniowie klas II kształcący się w zawodzie technik informatyk będą odbywali 160-godzinne praktyki CISCO. Praktyki będą organizowane w Lokalnej Akademii CISCO na terenie ZSLiT nr 1. Szczegółowe cele praktyk, ich zakres oraz organizacja i system oceniania są omówione w Regulaminie Praktyk Zawodowych Realizowanych w Lokalnej Akademii CISCO – ZSLiT nr 1, który jest podwieszony na tej stronie jako załącznik. UWAGA! Uczniowie pełnoletni lub rodzice uczniów niepełnoletnich poświadczają zapoznanie się z regulaminem podpisem składanym na ostatniej stronie dzienniczka praktyk. Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich w/w uczniów a ich niezaliczenie skutkuje niedopuszczeniem do klasy programowo wyższej.

Oprócz praktyk CISCO uczniowie będą odbywać 160-godzinne praktyki u pracodawcy w klasie III (opisane powyżej).

Całkowity wymiar praktyki zawodowej dla tych dwóch roczników uczniów wynosi 320 godzin.


ZAŁĄCZNIKI: