Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk zawodowych w Technikum Mechatronicznym nr 1:

 • Zbigniew Niedbała
 • Emilia Cizio
 • Karolina Dołomisiewicz (tylko praktyki zagraniczne)

KLASY IV – PRAKTYKI KRAJOWE

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas 4 Technikum Mechatronicznego (dot. klas 4 po szkole podstawowej)  odbywają 2-miesięczne (280 godzin) praktyki zawodowe u pracodawcy w terminie: maj – czerwiec 2023. Szkoła posiada bazę firm, z którymi współpracuje w ramach realizacji praktyk zawodowych w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik. Są to między innymi takie firmy jak:

 • w branży IT:  Cisco Polska, Atos, NCR, Noa Tech, CBSG Polska, Intelligent Logistic Solutions, Tramwaje Warszawskie, Modecom, Axus Komputer, GIGA Multimedia, Diebold Nixdorf, HNS Systems, Sienna Hotel, Akademia www, WIT WSISiZ, Pedagogium, S&S Media, KompMedia, Danone oraz wiele innych,
 • w branży mechatronicznej: Toyota Motor Poland, Tobzamer, AMS International, Dr Johannes Heidenhain, Avia, INS-Tom, Bosch Rextroth, WNC, Polfa, LOTTE Wedel, ATMSolutions, ArcelorMittal, PCO, FESTO, SAKS-Pol, PKP Intercity, Metro Warszawskie, Elmark Automatyka S.A., Polfa Warszawa S.A., Graham Packaging Poland, Mechatronik, PIT-Radwar S.A. i inne.

W ramach przygotowania do praktyki zawodowej:

 • wszyscy uczniowie klas IV technikum przygotują swoje cv  najpóźniej do dnia 30.11.2022 można skorzystać z formularza Europass CV: pomocny link: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae (CV utworzone na stronie należy wyeksportować do pdf i w tym formacie wysłać, jeśli zostanie utworzone w innym formacie, nie będzie możliwości dokonania ewentualnych poprawek). Uczniowie wyjeżdżający na staż zagraniczny do Las Palmas złożą Europass CV w języku angielskim w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu. 
 • uczniowie złożą do skarbnika lub przewodniczącego klasy po 3,50 zł na Dzienniczki Praktyk najpóźniej do dnia 30.11.2022.  Przewodniczący klas dostarczą złożone pieniądze do Kierownika Szkolenia Praktycznego, który zamówi Dzienniczki Praktyk w drukarni (uczniowie wyjeżdżający na praktyki zagraniczne składają pieniądze na dzienniczki do 30.10.2022).

Pod koniec września 2022 oraz w marcu 2023 p. Emilia Cizio odwiedzi każdą klasę IV na godzinie wychowawczej, opowie o procedurze organizowania praktyk oraz odpowie na wszelkie pytania.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące praktyk zawodowych można wyjaśnić w pokoju:

 • 110 –  P. Zbigniew Niedbała
 • 100 – P. Emilia Cizio

lub elektronicznie:

Wszelkie dokumenty związane z praktykami wysyłamy tylko na w/w adresy e-mail (nie na inne adresy lub przez dziennik).

Procedura zgłaszania samodzielnie znalezionych firm:

Zachęcamy uczniów do podjęcia próby samodzielnego poszukania sobie firmy, w której chcieliby odbyć praktyki zawodowe we własnym zakresie. Będzie to okazja do zdobycia dodatkowego doświadczenia w obszarze poruszania się po rynku pracy (przygotowanie cv, rozmowa kwalifikacyjna, negocjowanie programu praktyk i zakresu obowiązków). Często jest to też możliwość ubogacania szkolnej bazy firm.

W przypadku, gdy uczeń chciałby zaproponować firmę, z którą sam nawiązał kontakt, należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się w załączniku poniżej na podane wyżej adresy e-mail.

Czas oczekiwania na propozycje własne uczniów to 31.11.2022

Przed pierwszą wizytą w firmie należy wydrukować  dokumenty:

 • PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
 • PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W trakcie wizyty w firmie należy ustalić, czy firma może podpisać Umowę w zaproponowanej przez szkołę formie. Jeśli firma zgadza się na podpisanie zaproponowanej wersji Umowy, można poprosić o jej podpisanie i dostarczenie do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole w celu podpisania jej przez Dyrektora Szkoły. Należy również przedstawić opiekunowi praktyk ze strony firmy PROPOZYCJE PROGRAMU PRAKTYK i poprosić o zmodyfikowanie tego programu (treści zaznaczone w pliku na żółto), dostosowując go do zakresu działalności firmy (niektóre treści i zadania zawodowe można usunąć z programu). Umowę oraz zmodyfikowany Program Praktyk w 2 egzemplarzach (dla firmy i dla szkoły) należy przedłożyć do zatwierdzenia w szkole najpóźniej do dnia 31.01.2023 r.

Dla uczniów, którzy nie podejmą próby znalezienia sobie firmy, szkoła przedstawi propozycję firm ze szkolnej bazy firm w miesiącach: luty – marzec (po ustaleniu liczby niezbędnych miejsc praktyk i nawiązaniu kontaktu z firmami). Po dopasowaniu do firm uczniowie otrzymają podpisane przez Dyrektora Szkoły Umowy o Praktykę Zawodową i zgłoszą się do wybranej firmy na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu podpisania Umowy i zatwierdzenia Programu Praktyki Zawodowej, a następnie dokumenty te dostarczą do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole.

______________________________________________________________________________

KLASY IV (po szkole podstawowej) – PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Obecnie w ZSLiT nr 1 realizuje się 2 projekty Erasmus+:

 • projekt Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-VET-000011728  pt. ” Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich”.  
 • projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000064500 pt. „Staże zagraniczne ZSLiT nr 1 uczniów i nauczycieli”.

Koordynatorem projektów jest p. Katarzyna Talmont. Osobą nadzorującą realizację projektów w szkole jest p. Karolina Dołomisiewicz.

W ramach w/w projektów w roku szkolnym 2022/23 przewidziane są następujące wyjazdy:

 • Las Palmas (Hiszpania)        06/11/2022 – 26/11/2022 projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011728

 • Oulu (Finlandia)                    05/02/2023 – 04/03/2023 projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064500

 • Valladolid (Hiszpania)          05/02/2023 – 04/03/2023 projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064500

Liczba miejsc:

Las Palmas (Hiszpania)         4 informatyków + 3 mechatroników

Oulu (Finlandia)                    4 mechatroników

Valladolid (Hiszpania)          7 informatyków

Rekrutacja na wszystkie wyjazdy będzie prowadzona w dniach 01 – 08/09/2022. Szczegółowe wytyczne i dokumenty rekrutacyjne do pobrania będą w osobnych wpisach w Aktualnościach. 

Wyjazd na praktyki zagraniczne nie zwalnia i nie skraca praktyk krajowych przewidzianych na maj – czerwiec 2023.

UWAGA: na chwilę obecną nie ma ryzyka, że wyjazdy nie odbędą się z powodu zagrożeń epidemiologicznych. Nie można jednak wykluczyć, że jesienią pojawią się w Polsce lub krajach partnerskich obostrzenia. Sytuacja jest cały czas monitorowana, o ewentualnych zmianach będziemy informować jeśli zaistnieje taka potrzeba. 


ZAŁĄCZNIKI (UWAGA: nowe wzory na r.sz. 22/23 będą dostępne po 15 września 2022):