Szkolny Program Wychowania i Profilaktyki został:

 • zatwierdzone uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 02.12.2015 r.
 • zaopiniowane i zatwierdzone uchwałami Rady Rodziców z dnia 07.01.2016 r.
 • zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski dnia 01.12.2015 r.

Główne cele Szkolnego Programu Wychowawczego:

 • Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów,
 • Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • Kształtowanie współodpowiedzialności za środowisko szkolne, tworzenie dobrego klimatu wychowawczego szkoły,
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • Kształtowanie tradycji i tożsamości szkoły,
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Główne cele Szkolnego Programu Profilaktyki:

 • przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym;
 • rozwiązywanie problemów społecznych, a w szczególności zagrożeniu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy;
 • kształtowanie poczucia oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu;
 • promocja zdrowia i zachęcanie młodzieży do prowadzenia zdrowego stylu życia;
 • rozwiązywanie problemów materialnych uczniów

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020/2021

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020/2021 – załącznik