Zarządzenie Dyrektora Szkoły – przedmioty punktowane

Szczegółowe zasady rekrutacji zawierają następujące przepisy:
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U.2023.900 ze zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164)
• rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
• W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
• Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
• Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie na  rok szkolny 2024/2025

Kryteria świadectwopunkty w postępowaniu rekrutacyjnym (maksymalnie)
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z I przedmiotu – fizyka 18 pkt
wynik z II przedmiotu – język angielski (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to wyższa ocena z innego języka obcego nowożytnego) 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria egzamin ósmoklasisty 
wyniki z egzaminu w %punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100%x 0,3 = 30 pkt
max  100 pkt
Razem 200 pkt

W oddziale dwujęzycznym dodatkowo dolicza się punkty za sprawdzian kompetencji z języka angielskiego. Punkty uzyskane na sprawdzianie przemnaża się przez 0,27. 

  • Kandydat może uzyskać do 25,65 punktów rekrutacyjnych (95 pkt testowych) za test pisemny.
  • Wynik niższy niż 7,7 w zaokrągleniu (dokładnie 7,695) punktów rekrutacyjnych (28,5 pkt) nie kwalifikuje do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Warszawie na  rok szkolny 2024/2025

Kryteria świadectwopunkty w postępowaniu rekrutacyjnym (maksymalnie)
aktywność na rzecz innych ludzi3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem7 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
wynik z języka polskiego18 pkt
wynik z matematyki18 pkt
wynik z I przedmiotu – fizyka18 pkt
wynik z II przedmiotu – język angielski (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to wyższa ocena z innego języka obcego nowożytnego)18 pkt
max100 pkt
Kryteria egzamin ósmoklasisty 
wyniki z egzaminu w %punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100%x 0,3 = 30 pkt
max 100 pkt
Razem 200 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum zostanie opublikowany na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.