zarzadzenie rekrutacja

Rekrutacja opiera się na zasadach określonych w Ustawie Prawo Oświatowe (rozdział 6), rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie na  rok szkolny 2022/2023

Kryteria świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym (maksymalnie)
aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

wynik z matematyki

18 pkt

wynik z I przedmiotu – fizyka

18 pkt

wynik z II przedmiotu – język angielski (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to wyższa ocena z innego języka obcego nowożytnego)

18 pkt

max

100 pkt

Kryteria egzamin ósmoklasisty
wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt
max

100 pkt

Razem

200 pkt

W oddziale dwujęzycznym dodatkowo dolicza się punkty za sprawdzian kompetencji z języka angielskiego. Punkty uzyskane na sprawdzianie przemnaża się przez 0,27. 

  • Kandydat może uzyskać do 25,65 punktów rekrutacyjnych (95 pkt testowych) za test pisemny.
  • Wynik niższy niż 7,7 w zaokrągleniu (dokładnie 7,695) punktów rekrutacyjnych (28,5 pkt) nie kwalifikuje do dalszego postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Warszawie na  rok szkolny 2022/2023

Kryteria świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym (maksymalnie)
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z I przedmiotu – fizyka (klasa 1la) lub geografia (klasa 1lb,1lc i 1ld) 18 pkt
wynik z II przedmiotu – język angielski (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to wyższa ocena z innego języka obcego nowożytnego) 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria egzamin ósmoklasisty
wyniki z egzaminu w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt
max 100 pkt
Razem 200 pkt

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum zostanie opublikowany na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  link do strony