Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Sławomir Kasprzak Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie z siedzibą
    w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56, mail: szkola@tm1.edu.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 możliwy jest pod adresem email : srudowski.iod@dbfomokotow.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe  jest obligatoryjne.

Monitoring wizyjny

W szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego na podstawie art. 108a  ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 22(2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

System monitoringu w Szkole składa się z: kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Szkoły; urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku elektronicznym; monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

Monitoring funkcjonuje całą dobę. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

Celem monitoringu jest: zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie Szkoły, ochrona mienia Szkoły, zapobieganie jego niszczeniu w budynku jak i wokół niego oraz na obszarze rekreacyjno-sportowym, ograniczenie dostępu do Szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych ,zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.