W naszej szkole działa nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia. Jest on wybierany
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, przy co najmniej 50% frekwencji uczniów.

Od roku szkolnego 2023/2024 Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pan Krzysztof Dołomisiewicz.

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności: 

 1. znajomość prawa oświatowego, a w szczególności Statutu Szkoły oraz WSO;
 2. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w Szkole, w tym informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 3. pełnienie funkcji Rzecznika obrony ucznia w ramach procedury postępowania
  przy skreśleniu ucznia z listy uczniów;
 4. przekazywanie Dyrektorowi Szkoły informacji dotyczących naruszania praw ucznia
  w Szkole;
 5. przedstawianie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej raportu z przestrzegania praw ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów uczniów.

Rzecznik ma prawo do: 

 1. niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów;
 2. reprezentowania interesów uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 3. zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu;
 4. wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych
  z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia.

Rzecznik podejmuje działanie na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.