Stan na dzień 23 sierpnia 2021 – brak wolnych miejsc w obu szkołach.Progi punktowe = limit punktów kwalifikujących do przyjęcia:

LXXX LO im. L. Staffa – 156,00

Technikum Mechatroniczne nr 1

technik informatyk klasa dwujęzyczna – 178,43

technik informatyk – 167,00

technik programista – 172,85

technik mechatronik – 162,60


Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu, jeżeli były składane osobiście (a nie mailowo) i była to kopia otrzymana w szkole podstawowej. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok a następnie niszczona.

Od momentu publikacji list można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • kwestionariusz szkolny (poniżej – prosimy o druk dwustronny) ,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
  • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.

Lista podręczników:

1TM-podreczniki.pdf (tm1.edu.pl) TECHNIKUM wszystkie zawody

1LO-podreczniki.pdf (tm1.edu.pl) LICEUM

Organizujemy kiermasz używanych podręczników w pierwszych tygodniach września.

Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów do 30 lipca, nie zostają przyjęci do szkoły. W takim przypadku wolne miejsca pozostaną na etap rekrutacji uzupełniającej. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 30 lipca br. do godz. 15:00, wskazując termin wykonania badań.


Rekrutacja – dostarczanie świadectw

Do 14 lipca do godz.15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Prosimy o nieprzysyłanie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością) – osiągnięcia brane pod uwagę muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł) oraz roku szkolnego.

Kopie można składać osobiście w godz. 8:00 – 15:00 lub drogą elektroniczną. Prosimy o korzystanie wyłącznie z adresu: rekrutacja@tm1.edu.pl


Sprawdzian do klasy dwujęzycznej odbędzie się 7 czerwca o 9:30. Więcej informacji: https://tm1.edu.pl/2021/06/sprawdzian-do-klasy-dwujezycznej/

Dzień otwarty na Wiśniowej – 16 kwietnia

16 kwietnia miał miejsce wirtualny dzień otwarty:

Uczniowie zapraszają do zaglądania na https://facebook.com/wisniowa56


Zapraszamy też na nasz kanał https://www.youtube.com/channel/UCUpZaB8wsWOHk5rsbissOUQ

Nasi uczniowie przygotowali dla kandydatów krótkie filmy, które pomogą poznać szkołę i jej ofertę, a przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda Wiśniowa od środka. Zachęcamy także do obejrzenia starszych filmów, które pokazują życie naszej społeczności, jej zainteresowania i talenty, czyli coś czego dziś nie możemy Państwu pokazać zapraszając na prawdziwe zwiedzanie szkoły.


Poniżej pozostawiamy filmy z dni otwartych 2019 – pozwalają one zapoznać się z procesem rekrutacji i uzyskać więcej informacji o szkole. Stream był przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski zaprasza także na: facebook.com/wisniowa56 oraz instagram.com/wisniowa56 oraz stronę https://wisniowasu.pl