REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski o przyjęcie wg poniższego wzoru należy składać od 1 do 3 sierpnia do godz. 15:00 bezpośrednio w szkole. Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu (z wyjątkiem kandydatów, których dokumenty są już w naszej szkole). Sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (jeżeli do niego nie przystępowali w czerwcu) odbędzie się 4 sierpnia o godz. 10:00.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną podane 12 sierpnia.

Sekretariat pracuje w godzinach 8:00 – 15:00

Wolne miejsca 28 lipca


Listy zakwalifikowanych zostaną powieszone w szkole 20 lipca o godz. 14:00. Informację o wynikach rekrutacji najprościej jest uzyskać logując się bezpośrednio do systemu naboru warszawa.edu.com.pl lub do aplikacji mobilnej eLO! 2022. Kontakt telefoniczny ze szkołą może być utrudniony.

Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). Oryginały należy złożyć do 27 lipca do godz. 15:00. Niezłożenie oryginałów w tym terminie oznacza nieprzyjęcie do szkoły i uwolnienie miejsca dla innych kandydatów (rekrutacja uzupełniająca).

W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu, jeżeli były składane osobiście (a nie mailowo) i była to kopia otrzymana w szkole podstawowej. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok, a następnie niszczona.

Osoby nigdzie niezakwalifikowane czekają na etap rekrutacji uzupełniającej – wnioski można składać od 1 do 3 sierpnia.

Od 21 lipca można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów w godz. 8:00 – 15:00:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • kwestionariusz szkolny ( Formularz działa poprawnie w programie Acrobat Reader; otwierany w przeglądarce może sprawiać problemy. Prosimy o druk obustronny na 1 kartce.),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
  • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.

Lista podręczników:

Podręczniki – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56 (tm1.edu.pl)


Do 13 lipca do godz. 15:00 kandydaci mogą składać kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Nie przyjmujemy kolorowych kserokopii świadectwa.

Prosimy o nieprzynoszenie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością). Proszę sprawdzić, czy szkoła podstawowa prawidłowo wpisała na świadectwie konkursy – osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł) oraz roku szkolnego, ponieważ w różnych latach obowiązują różne listy punktowanych konkursów zgodnie z wykazem Kuratora Oświaty. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2022 r. – Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przypominamy, że świadectwo można przywieźć dopiero od 8 lipca razem z wynikami egzaminu ósmoklasisty – ułatwi to pracę komisji rekrutacyjnej.


Zachęcamy do składania wniosków elektronicznych – skierowanie na badania (tylko technikum) jest wtedy wysyłane pocztą elektroniczną. Prosimy także o monitorowanie w systemie, czy wniosek został zaakceptowany (trwa to zwykle 1 – 2 dni robocze).

Przypominamy, że termin składania podań, na których wybrana jest klasa dwujęzyczna upływa 30 maja o godz. 15:00, a kandydaci mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu z języka angielskiego w dniu 3 czerwca.


Zapisy do burs w roku szkolnym 2022/2023 – Edukacja (um.warszawa.pl)


Prosimy o dokładne zapoznanie się z zawartością wszystkich zakładek w STREFIE KANDYDATA – staraliśmy się tam zamieścić wszystkie istotne informacje.


Zapraszamy też na nasz kanał https://www.youtube.com/channel/UCUpZaB8wsWOHk5rsbissOUQ Nasi uczniowie przygotowali dla kandydatów krótkie filmy, które pomogą poznać szkołę i jej ofertę, a przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda Wiśniowa od środka. Zachęcamy także do obejrzenia starszych filmów, które pokazują życie naszej społeczności, jej zainteresowania i talenty, czyli coś czego dziś nie możemy Państwu pokazać zapraszając na prawdziwe zwiedzanie szkoły.


Dzień otwarty na Wiśniowej – 16 kwietnia 2021

16 kwietnia miał miejsce wirtualny dzień otwarty:

Uczniowie zapraszają do zaglądania na https://facebook.com/wisniowa56


Poniżej pozostawiamy filmy z dni otwartych 2019 – pozwalają one zapoznać się z procesem rekrutacji i uzyskać więcej informacji o szkole. Stream był przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski zaprasza także na: facebook.com/wisniowa56 oraz instagram.com/wisniowa56 oraz stronę https://wisniowasu.pl