Listy zakwalifikowanych zostaną powieszone w szkole 19 lipca do godz. 12:00. Informację o wynikach rekrutacji najprościej jest uzyskać logując się bezpośrednio do systemu naboru warszawa.edu.com.pl lub do aplikacji mobilnej. Kontakt telefoniczny ze szkołą może być utrudniony.

Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). Oryginały należy złożyć do 24 lipca do godz. 15:00. Niezłożenie oryginałów w tym terminie oznacza nieprzyjęcie do szkoły i uwolnienie miejsca dla innych kandydatów (rekrutacja uzupełniająca).

W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok, a następnie niszczona.

Osoby nigdzie niezakwalifikowane czekają na etap rekrutacji uzupełniającej – wnioski można składać od 29 do 31 lipca. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy po 24 lipca pozostaną wolne miejsca, tzn. ktoś nie złoży oryginałów. Nadal obowiązuje kolejność wg punktów naliczonych wg tych samych zasad, co w I etapie. System elektroniczny na tym etapie nie działa – wnioski składa się osobiście w każdej z wybranych szkół.

Od 19 lipca można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów w godz. 8:00 – 15:00:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • kwestionariusz szkolny (Prosimy o druk dwustronny – na 1 kartce),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
  • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.


Od 3 do 10 lipca do godz. 15:00 kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy sami zakładali swoje konta w systemie powinni wpisać do systemu swoje oceny przed zlożeniem dokumentów w szkole (za pozostałych kandydatów robią to szkoły podstawowe).

Sekretariat działa w godzinach 8:00 – 15:00.

Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (prosimy o sprawdzenie, czy okrągła pieczęć urzędowa jest na obu stronach świadectwa). Nie przyjmujemy samodzielnie wykonanych kserokopii świadectwa.

Prosimy o nieprzynoszenie żadnych dyplomów (za wyjątkiem zaświadczeń z konkursów kuratoryjnych i olimpiad – tych, które uprawniają do przyjęcia poza kolejnością). Proszę sprawdzić, czy szkoła podstawowa prawidłowo wpisała na świadectwie konkursy – osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie w sposób umożliwiający identyfikację osiągnięcia (nazwa i zdobyty tytuł/miejsce) zgodnie z wykazem konkursów Kuratora Oświaty. 

Komisja będzie zajmować się weryfikacją osiągnięć w dniach 8 -10 lipca.


Dzień otwarty na Wiśniowej – 16 kwietnia 2021

16 kwietnia miał miejsce wirtualny dzień otwarty:

Uczniowie zapraszają do zaglądania na https://facebook.com/wisniowa56


Poniżej pozostawiamy filmy z dni otwartych 2019 – pozwalają one zapoznać się z procesem rekrutacji i uzyskać więcej informacji o szkole. Stream był przygotowany przez uczniów naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski zaprasza także na: facebook.com/wisniowa56 oraz instagram.com/wisniowa56 oraz stronę https://wisniowasu.pl