Szczegółowe kryteria oceniania uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych są zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Przedmiotowe Systemy Oceniania są udostępnione na stronie internetowej Szkoły w formie elektronicznej. Dostęp do plików dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych będzie możliwy po podaniu hasła otrzymanego od wychowawcy klasy.