Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

INFORMACJA O STYPENDIACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 oraz wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w szkole do 16 września 2019 r.

Przyjmowanie wniosków:

Wnioski składa się u pedagogów.

Pedagodzy szkolni oraz psycholog szkolny będą również przyjmować wnioski i służyć pomocą w ich wypełnianiu 4 września w sali nr 204 (II piętro), w godz. od 17.30 do 19.00.

Należy korzystać tylko z załączonych wniosków – wnioski powinny być drukowane dwustronnie.

Wniosek powinien być wypełniony dokładnie, czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

Uczniowie pełnoletni wypełniają wniosek we własnym imieniu.

Ważne informacje:

 • Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto, przy czym do dochodu nie wliczamy świadczenie 500+.  Przekroczenie kryterium dochodowego jest równoznaczne z odmową otrzymania stypendium.
 • W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowa najmu mieszkania, zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności, zaświadczenie z bursy lub oświadczenie o miejscu zamieszkania – wzór w załączniku).
 • W przypadku, kiedy uczeń mieszka poza Warszawą, rodzic składa wniosek w gminie, w której zamieszkuje.
 • Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne (z sierpnia) zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, a jeżeli nie posiadają takiego zaświadczenia, powinny napisać oświadczenie.
 • Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być: zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, oświadczenie – zgodne z wzorem umieszczonym w załączniku.
 • Wysokość dochodu powinna być podana w kwocie netto.
 • Wypełniając „oświadczenie o dochodach”, rodzice powinni przy danym dochodzie wpisać łączną sumę przypadającą na wszystkich członków rodziny, np. jeśli w rodzinie jest troje dzieci i na każde z tych dzieci został przyznany zasiłek rodzinny, to do tabeli należy wpisać łączną sumę tego zasiłku.
 • Jeśli wnioskodawca w sierpniu przekroczył kryterium dochodowe, ale utracił pracę, to podaje dochód z września.

——————————————————————————————————————

Stypendium Posiłek dla ucznia

Pomoc w formie posiłku mogą uzyskać uczniowie, którzy:

– nie uzyskali świadczenia (w formie zakupu posiłku) z Ośrodka Pomocy Społecznej

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Tryb i sposób udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania:

– wniosek o przyznanie refundacji obiadów w szkole składają: rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciel – wychowawca, pedagog

– wniosek kierowany do Dyrektora szkoły należy składać u pedagoga szkolnego, w terminie – do 16 września 2019 (na I semestr), do 16 grudnia 2019 (na II semestr).

Złożone wnioski rozpatrywane są przez Szkolną Komisję Stypendialną

—————————————————————————————————————-

Stypendium Wyprawka Szkolna

Stypendium – Wyprawka szkolna jest wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole do dnia 11 września 2019 r. Wnioski przyjmuje pedagog szkolny Krystyna Sławińska.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wartość dofinansowania dla ucznia: 445 zł.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content