Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO


Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO są adresowane do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne w poprzedzającym przyznawanie stypendium roku szkolnym.


Wnioski


Wnioski można składać od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do 31 sierpnia każdego roku (w roku szkolnym 2022/2023, można składać od 23 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku).
Ogłoszenie wyników ws. stypendium na rok szkolny 2023/2024 nastąpi w IV kwartale 2023 roku.
Od 2020 roku wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).
Ważne: Aby wypełnić wniosek w ESdOS, w systemie rejestruje się wnioskodawca i za dobrowolną zgodą wskazuje swoje podstawowe dane, niezbędne do założenia i aktywacji konta.
Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu m.st. Warszawy:

 1. w formie papierowej
  Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (preferowany wydruk wniosku wypełnionego i
  zarejestrowanego uprzednio w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z
  załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na
  adres:
  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr
  wniosku …”.
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00
 1. lub w formie elektronicznej
  Wówczas pobrany z ESdOS zarejestrowany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając
  z: profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego.
  Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki:
  /UMSTWarszawa/skrytka (link: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie)) albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).
  Ważne: Wnioski niepodpisane lub niekompletne, których braków wnioskodawca nie uzupełnił w
  wyznaczonym terminie, oraz wnioski złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content