W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas 3 Technikum Mechatronicznego odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w terminie: 8.05.2017 – 2.06.2017. Szkoła posiada bazę firm, z którymi współpracuje w ramach realizacji praktyk zawodowych w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik. Są to miedzy innymi takie firmy jak:

  • w branży IT:  Cisco Polska, Modecom, NTT, Yamo, Play, Axus Komputer, Gigamultimedia, Wincor Nixdorf, Alstor  oraz wiele innych,
  • w branży mechatronicznej: Festo, Avia, INS-Tom, Rextroth, WNC, Polfa, Wedel, ATMSolutions i inne.

Zachęcamy jednak uczniów do podjęcia próby poszukania sobie firmy, w której chcieliby odbyć praktyki zawodowe we własnym zakresie. Będzie to okazja do zdobycia dodatkowego doświadczenia w obszarze poruszania się po rynku pracy (przygotowanie cv, rozmowa kwalifikacyjna, negocjowanie programu praktyk i zakresu obowiązków). Często jest to też możliwość ubogacania szkolnej bazy firm.

W przypadku, gdy uczeń chciałby zaproponować firmę, z którą sam nawiązał kontakt, należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się w załączniku poniżej na adres:

Czas oczekiwania na propozycje własne uczniów to 30.11.2016

Przed pierwszą wizytą w firmie należy wydrukować  dokumenty:

  • PROPOZYCJA UMOWY O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
  • PROPOZYCJA PROGRAMU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

W trakcie wizyty w firmie należy ustalić, czy firma może podpisać Umowę w zaproponowanej przez szkołę formie. Jeśli firma zgadza się na podpisanie zaproponowanej wersji Umowy, można poprosić o jej podpisanie i dostarczenie do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole w celu podpisania jej przez Dyrektora Szkoły. Należy również przedstawić opiekunowi praktyk ze strony firmy PROPOZYCJE PROGRAMU PRAKTYK i poprosić o zmodyfikowanie tego programu, dostosowując go do zakresu działalności firmy (niektóre treści i zadania zawodowe można usunąć z programu). Umowę oraz zmodyfikowany Program Praktyk w 2 egzemplarzach (dla firmy i dla szkoły) należy przedłożyć do zatwierdzenia w szkole najpóźniej do dnia 31.01.2017 r.

Dla uczniów, którzy nie podejmą próby znalezienia sobie firmy, szkoła przedstawi propozycję firm ze szkolnej bazy firm w miesiącach: luty – marzec (po ustaleniu liczby niezbędnych miejsc praktyk i nawiązaniu kontaktu z firmami). Uczniowie Ci otrzymają podpisane przez Dyrektora Szkoły Umowy o Praktykę Zawodową i zgłoszą się do wybranej przez siebie firmy na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu podpisania Umowy i zatwierdzenia Programu Praktyki Zawodowej, a następnie dokumenty te dostarczą do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole.

W ramach przygotowania do praktyki zawodowej:

  • wszyscy uczniowie klas III technikum przygotują swoje cv w formularzu Europass cv najpóźniej do dnia 30.11.2016 
  • złożą do skarbnika lub przewodniczącego klasy po 3,00 zł na Dzienniczki Praktyk najpóźniej do dnia 30.11.2017.  Przewodniczący klas dostarczą złożone pieniądze do Kierownika Szkolenia Praktycznego, który zamówi Dzienniczki Praktyk w drukarni (uczniowie wyjeżdżający na praktyki zagraniczne  na Wyspy Kanaryjskie w listopadzie składają pieniądze na dzienniczki do 24.10.2016).

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczace praktyk zawodowych można wyjaśnić w pok.:

  • 118 – technik informatyk (P. Karolina Dołomisiewicz)
  • 110a – technik mechatronik (P. Zbigniew Niedbała)

 

 

ZAŁĄCZNIKI: