Pytanie 1: Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać od 15 maja 2024 r. UWAGA! Termin składania wniosków upływa 29 maja o godz. 15:00.

Pytanie 2: Kiedy odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej?

Termin sprawdzianu to 7 czerwca, godz. 13:30. Kandydaci, którzy nie zgłoszą się na sprawdzian, nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji do tej klasy. Drugi termin sprawdzianu to 21 czerwca. Warunkiem przystąpienia w tym terminie jest złożenie oświadczenia o przyczynie nieprzystąpienia do sprawdzianu – muszą to być przyczyny niezależne od kandydata.

Pytanie 3: Kto jest zwolniony z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej?

Laureaci Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, Laureaci Konkursu Języka Angielskiego (przedmiotowego) organizowanego przez kuratorów oświaty. Finaliści konkursów kuratoryjnych z języka angielskiego muszą przystąpić do sprawdzianu. UWAGA! Konkursy (najczęściej komercyjne) sugerujące nazwą, że są olimpiadami (np. OLIMPUS) nie zwalniają z tego egzaminu. Certyfikaty językowe także nie stanowią podstawy do zwolnienia.

Pełne brzmienie przepisu: warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale, o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.

Pytanie 4: W jaki sposób wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły?

Każdy, kto chce ubiegać się o miejsce, musi zalogować się na stronie warszawa.edu.com.pl , dokonać wyboru oddziałów z różnych szkół, a następnie dostarczyć do szkoły podpisany wniosek. Login i hasło uczniowie szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę otrzymają w swojej szkole podstawowej. Wszyscy inni kandydaci zakładają konto w systemie samodzielnie.

Pytanie 5: W jaki sposób kandydować mogą osoby spoza Warszawy?

System rekrutacji jest dostępny dla każdego ucznia kończącego szkołę podstawową w danym roku szkolnym. Kandydaci spoza Warszawy lub szkół niepublicznych muszą samodzielnie założyć konto w systemie, wygenerować wniosek i złożyć go w szkole (można w wersji elektronicznej, bez przyjeżdżania do szkoły).

Pytanie 6: Jak trudny jest sprawdzian do klasy dwujęzycznej?

Test kompetencji obejmuje słownictwo i konstrukcje gramatyczne z poziomu B1+. Testy z lat ubiegłych / przykładowe zadania są dostępne w XXXIII LO im. M. Kopernika, ul. Bema 76 (Tel.: +22 632 75 70).

Pytanie 7: Czy cudzoziemcy mogą być przyjęci do szkoły?

Cudzoziemcy, którzy ukończą szkołę podstawową w Polsce, mogą wziąć udział w rekrutacji na takich samych zasadach i w takich samych terminach, jak obywatele Polscy. Pozostałe osoby mogą zostać przyjęte po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, jeżeli pozostaną wolne miejsca (koniec sierpnia).

Pytanie 8: W jaki sposób dokumentuje się osiągnięcia w konkursach?

Podstawą do rozpatrywania osiągnięć jest wyłącznie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Wpis musi jednoznacznie identyfikować konkurs (zgodnie z listą Kuratora), zdobyte miejsce i kiedy się odbył. Dodatkowe dokumenty (zaświadczenie) składają wyłącznie laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – kandydaci, którzy mają prawo do przyjęcia poza kolejnością (tzw. 200 punktów). Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie kuratorium.