• Stypendium szkolne
 • Zasiłek szkolny
 • „Wyprawka szkolna”
 • Stypendium „Posiłek dla ucznia”
 • Rada Rodziców – zapomoga, dofinansowanie wycieczki szkolnej, dofinansowanie obiadów szkolnych.

 

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty,  uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

STYPENDIUM SZKOLNE

 O STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 UBIEGAĆ SIĘ MOŻNA BYŁO DO 15.09.2017 R.

 Kto może otrzymać stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, itp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Kwota ta jest co pewien czas zmieniana rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i obecnie wynosi (2017 rok) 514,00 zł netto.
Kto składa wniosek:

 • rodzic lub  prawny opiekun

 

 • pełnoletni uczeń

 

Może być ono przyznane w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów ).

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:

 • Refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.

Warunki ubiegania się o stypendium

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w wyznaczonym terminie,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

Na co konkretnie można przeznaczyć stypendium szkolne?

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp.

 Wniosek do pobrania na stronie: www.edukacja.warszawa.pl w zakładce: Dla ucznia i rodzica w Pomoc socjalna dla ucznia, www.mokotow.waw.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Oświata – Stypendia i zasiłki szkolne

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Kto może otrzymać zasiłek

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie (2017 rok) maksymalna wysokość zasiłku szkolnego to 590 zł. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. W szczególności:

 • śmierć jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • straty w gospodarstwie domowym wynikłe między innymi z powodu pożaru, powodzi, huraganu, kradzieży mienia, itp.,
 • długotrwała choroba dziecka lub członka rodziny,
 • wypadek dziecka lub członka rodziny,
 • brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą źródła utrzymania,
 • inne szczególne okoliczności, jeśli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Kto składa wniosek

 • rodzice ucznia albo jego opiekun prawny, rodzic zastępczy, osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor szkoły,
 • pracownik socjalny,
 • pełnoletni uczeń

Warunki ubiegania się o zasiłek

 • złożenie wniosku w szkole
 • wraz z dokumentami potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację losową, stosownych zaświadczeń.

Wniosek do pobrania na stronie: www.edukacja.warszawa.pl w zakładce: Dla ucznia i rodzica w Pomoc socjalna dla ucznia, www.mokotow.waw.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Oświata – Stypendia i zasiłki szkolne

 

WYPRAWKA SZKOLNA

Kto może dostać dofinansowanie

W tym wypadku nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, tzn. wszyscy uczniowie wymieni w poniższych grupach uzyskają dofinansowanie do zakupu podręczników.

W różnych latach, różne grupy uczniów objęte były tą formą wsparcia.

Każdy uczeń, który:

 • ma orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, bo jest osobą:
  • słabowidzącą
  • słabosłyszącą,
  • niesłyszącą,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

i jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego albo technikum) — nie jest ważne, do której klasy.

 Kto składa wniosek

 • rodzice ucznia albo jego opiekun prawny, rodzic zastępczy, osoba, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
 • nauczyciel ucznia,
 • pracownik socjalny,
 • inna osoba, która będzie miała zgodę rodzica, opiekuna dziecka albo jeśli uczeń jest pełnoletni — samego ucznia.

Warunki ubiegania się o zasiłek

 • złożenie wniosku w szkole
 • wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek do pobrania na stroniewww.edukacja.warszawa.pl w zakładce: Dla ucznia i rodzica -Pomoc socjalna dla ucznia – Wyprawka szkolna

STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Uchwała nr  XXXVIII/970/2012 Rady Miasta St. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia” na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 Kto może otrzymać stypendium

Stypendium „Posiłek dla ucznia”, może zostać przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej.

Stypendium przyznawane jest uczniowi pobierającemu naukę w szkole, która nie prowadzi własnej stołówki szkolnej, o której mowa w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Kto składa wniosek

 • rodzic ucznia;
 • pełnoletni uczeń;
 • nauczyciel zatrudniony w szkole;
 • inna pełnoletnia osoba dysponująca wiedzą o trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia lub zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie stypendium.

Warunki ubiegania się o stypendium

 • Stypendium przyznaje się na wniosek kierowany do dyrektora szkoły.
 • Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.
 • Stypendium przyznaje dyrektor szkoły.

 Stypendium realizowane jest poprzez:

zapłatę na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną za posiłki spożywane przez ucznia. Stypendium może obejmować pełne lub częściowe pokrycie kosztów posiłków spożywanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole.

Wysokość stypendium wynosi do 12 zł dziennie, nie więcej jednak niż faktyczne koszty posiłków spożywanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole.

Stypendia przyznawane są w ramach limitu środków zaplanowanych na ten cel w planie wydatków szkoły, na okres nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

Wniosek do pobrania

 

RADA RODZICÓW – ZAPOMOGA, DOFINANSOWANIE WYCIECZKI SZKOLNEJ, DOFINANSOWANIE POSIŁKU W SZKOLE

Kto może otrzymać pomoc

Pomoc ze środków Rady Rodziców  może być udzielona uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej lub z powodu zdarzenia losowego. Pomoc ta może być udzielona w formie pieniężnej – zapomoga lub może pokryć częściowo lub w całości wycieczkę szkolną, bądź dofinansować obiady szkolne.

Kto składa wniosek

 • rodzic ucznia, bądź opiekun prawny;
 • pełnoletni uczeń;
 • nauczyciel zatrudniony w szkole;

Warunki ubiegania się o pomoc

 • Pomoc przyznaje się na wniosek kierowany do Rady Rodziców.
 • Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzająca trudną sytuację materialną ucznia.
 • Stypendium przyznaje Rada Rodziców.

Wniosek Rada Rodziców